Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 4 май 2012 г.

8 май 2012 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 4 май 2012 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 0,6 млрд. евро до 224,6 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
3 май 2012 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 1,1 млрд. щатски долара 0,5 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 1,2 млрд. евро до 325,5 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 3,5 млрд. евро до 876,1 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.I от пасивите) отбелязват намаление с 21,4 млрд. евро до 108,5 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 30 млрд. евро до 101,1 млрд. евро. На 2 май 2012 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 46,4 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 34,4 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 214 млрд. евро и бяха набрани нови депозити в същия размер. През седмицата операции по дългосрочно рефинансиране в размер на 10,8 млрд. евро са изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 1,1 млрд. евро (при 0,6 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 801,5 млрд. евро (при 794 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 0,1 млрд. евро до 281,7 млрд. евро. Това увеличение се дължи на заплатените покупки по втората програма за закупуване на обезпечени облигации, които компенсират изцяло изплащането на ценни книжа по първата програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 4 май 2012 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 214,2 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 56,6 млрд. евро и 11 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 5,6 млрд. евро до 96,9 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 432 705 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 241 977 738
2.1 Вземания от МВФ 85 968 −218
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 156 010 956
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 51 965 −485
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 20 108 −163
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 20 108 −163
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 117 090 −22 282
5.1 Основни операции по рефинансиране 34 420 −11 949
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 1 081 584 −10 800
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 1 086 468
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 204 691 19 952
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 607 223 −1 065
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 281 749 120
7.2 Други ценни книжа 325 473 −1 184
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 30 589 −542
9 Други активи 253 970 2 060
Общо активи 2 960 317 −1 786
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 876 143 3 454
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 112 812 13 347
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 96 860 5 606
2.2 Депозитно улеснение 801 489 7 530
2.3 Срочни депозити 214 000 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 463 210
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 2 322 −80
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 119 887 −20 722
5.1 Сектор „Държавно управление“ 108 464 −21 407
5.2 Други задължения 11 423 684
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 77 540 1 140
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 638 −521
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 032 1 346
8.1 Депозити, салда и други задължения 10 032 1 346
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 54 716 0
10 Други задължения 217 237 238
11 Сметки за преоценка 399 445 0
12 Капитал и резерви 85 545 13
Общо пасиви 2 960 317 −1 786

Данни за контакт за медиите