Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 21. září 2007

25. září 2007

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 21. září 2007 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 34 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna z centrálních bank Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 0,5 mld. EUR na 145,6 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) klesl o 0,1 mld. EUR na 94,5 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 2,5 mld. EUR na 635 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 12,1 mld. EUR na 68,7 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 112,2 mld. EUR na 420,2 mld. EUR. Ve středu 19. září 2007 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 269 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 155 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,6 mld. EUR (ve srovnání s minulým týdnem, kdy zůstala prakticky nevyužita), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,4 mld. EUR (na rozdíl od 1,7 mld. EUR uložených během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 119,9 mld. EUR na 154,7 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 171 868 −34
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 147 045 1 657
2.1 Pohledávky za MMF 9 640 −51
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 137 405 1 708
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 23 219 −652
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 14 750 −1 505
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 14 750 −1 505
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 420 612 −113 424
5.1 Hlavní refinanční operace 155 001 −114 000
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 264 999 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 611 592
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 1 −16
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 12 805 1 459
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 94 537 −141
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 148 0
9 Ostatní aktiva 267 599 2 916
Aktiva celkem 1 189 583 −109 724
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 634 952 −2 508
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 155 114 −121 152
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 154 671 −119 906
2.2 Vkladová facilita 427 −1 250
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 16 4
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 139 −4
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 76 318 11 985
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 68 670 12 075
5.2 Ostatní závazky 7 648 −90
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 21 786 −272
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 646 74
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 18 529 386
8.1 Vklady a ostatní závazky 18 529 386
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 517 0
10 Ostatní pasiva 90 678 1 766
11 Účty přecenění 117 010 0
12 Kapitál a rezervní fondy 68 894 1
Pasiva celkem 1 189 583 −109 724

Kontakty pro média