Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 21 września 2007 r.

25 września 2007 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 21 września 2007 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 34 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden bank centralny Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,5 mld euro do poziomu 145,6 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) obniżyły się o 0,1 mld euro do poziomu 94,5 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 2,5 mld euro do poziomu 635 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 12,1 mld euro do poziomu 68,7 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 112,2 mld euro do poziomu 420,2 mld euro. W środę, 19 września 2007 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 269 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 155 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,6 mld euro (w porównaniu z bliskim zera wykorzystaniem w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) było równe 0,4 mld euro (w porównaniu z 1,7 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 119,9 mld euro do poziomu 154,7 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 171.868 −34
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 147.045 1.657
2.1 Należności od MFW 9.640 −51
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 137.405 1.708
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 23.219 −652
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 14.750 −1.505
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 14.750 −1.505
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 420.612 −113.424
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 155.001 −114.000
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 264.999 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 611 592
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 −16
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 12.805 1.459
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 94.537 −141
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.148 0
9 Pozostałe aktywa 267.599 2.916
Aktywa razem 1.189.583 −109.724
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 634.952 −2.508
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 155.114 −121.152
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 154.671 −119.906
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 427 −1.250
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 16 4
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 139 −4
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 76.318 11.985
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 68.670 12.075
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.648 −90
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 21.786 −272
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 646 74
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 18.529 386
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 18.529 386
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.517 0
10 Pozostałe zobowiązania 90.678 1.766
11 Różnice z aktualizacji wyceny 117.010 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 68.894 1
Pasywa razem 1.189.583 −109.724

Kontakt z mediami