Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 21 september 2007

25 september 2007

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 21 september 2007 motsvarade minskningen på 34 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en nationell centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,5 miljarder EUR till 145,6 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 94,5 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 2,5 miljarder EUR till 635 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 12,1 miljarder EUR till 68,7 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 112,2 miljarder EUR till 420,2 miljarder EUR. Onsdagen den 19 september 2007 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 269 miljarder EUR och ersattes med en ny på 155 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,6 miljarder EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,4 miljarder EUR, (jämfört med 1,7 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 119,9 miljarder EUR till 154,7 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 171.868 −34
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 147.045 1.657
2.1 Fordringar på IMF 9.640 −51
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 137.405 1.708
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 23.219 −652
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 14.750 −1.505
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 14.750 −1.505
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 420.612 −113.424
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 155.001 −114.000
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 264.999 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 611 592
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 1 −16
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 12.805 1.459
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 94.537 −141
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.148 0
9 Övriga tillgångar 267.599 2.916
Summa tillgångar 1.189.583 −109.724
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 634.952 −2.508
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 155.114 −121.152
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 154.671 −119.906
2.2 Inlåningsfacilitet 427 −1.250
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 16 4
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 139 −4
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 76.318 11.985
5.1 Offentliga sektorn 68.670 12.075
5.2 Övriga skulder 7.648 −90
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 21.786 −272
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 646 74
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 18.529 386
8.1 Inlåning och övriga skulder 18.529 386
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.517 0
10 Övriga skulder 90.678 1.766
11 Värderegleringskonton 117.010 0
12 Eget kapital 68.894 1
Summa skulder 1.189.583 −109.724

Kontakt för media