Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 21. september 2007

25. september 2007

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

21. septembril 2007 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 34 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,5 miljardi euro võrra 145,6 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht vähenes 0,1 miljardi euro võrra 94,5 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 2,5 miljardi euro võrra 635 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) kasvasid 12,1 miljardi euro võrra 68,7 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 112,2 miljardi euro võrra 420,2 miljardi euroni. Kolmapäeval, 19. septembril 2007 möödus 269 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 155 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,6 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 1,7 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 119,9 miljardi euro võrra 154,7 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 171 868 −34
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 147 045 1 657
2.1 Nõuded RVFle 9 640 −51
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 137 405 1 708
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 23 219 −652
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 14 750 −1 505
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 14 750 −1 505
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 420 612 −113 424
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 155 001 −114 000
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 264 999 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 611 592
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 1 −16
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 12 805 1 459
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 94 537 −141
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 148 0
9 Muud varad 267 599 2 916
Varad kokku 1 189 583 −109 724
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 634 952 −2 508
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 155 114 −121 152
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 154 671 −119 906
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 427 −1 250
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 16 4
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 139 −4
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 76 318 11 985
5.1 Valitsussektor 68 670 12 075
5.2 Muud kohustused 7 648 −90
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 21 786 −272
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 646 74
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 18 529 386
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 18 529 386
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 517 0
10 Muud kohustused 90 678 1 766
11 Ümberhindluskontod 117 010 0
12 Kapital ja reservid 68 894 1
Kohustused kokku 1 189 583 −109 724

Kontaktandmed