Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 21. septembru 2007

25. septembra 2007

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 21. septembrom 2007 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 34 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna centrálna banka Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,5 mld. EUR na 145,6 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa znížil o 0,1 mld. EUR na 94,5 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 2,5 mld. EUR na 635 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 12,1 mld. EUR na 68,7 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 112,2 mld. EUR na 420,2 mld. EUR. V stredu 19. septembra 2007 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 269 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 155 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) bol 0,6 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem  jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 0,4 mld. EUR (v porovnaní s 1,7 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) znížil o 119,9 mld. EUR na 154,7 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 171 868 −34
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 147 045 1 657
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 640 −51
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 137 405 1 708
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 23 219 −652
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 14 750 −1 505
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 14 750 −1 505
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 420 612 −113 424
5.1 Hlavné refinančné obchody 155 001 −114 000
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 264 999 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 611 592
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 1 −16
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 12 805 1 459
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 94 537 −141
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 148 0
9 Ostatné aktíva 267 599 2 916
Úhrn aktív 1 189 583 −109 724
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 634 952 −2 508
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 155 114 −121 152
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 154 671 −119 906
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 427 −1 250
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 16 4
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 139 −4
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 76 318 11 985
5.1 Verejná správa 68 670 12 075
5.2 Ostatné záväzky 7 648 −90
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 21 786 −272
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 646 74
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 18 529 386
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 18 529 386
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 517 0
10 Ostatné pasíva 90 678 1 766
11 Účty precenenia 117 010 0
12 Kapitál a rezervy 68 894 1
Úhrn pasív 1 189 583 −109 724

Kontakt pre médiá