Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 21. septembra 2007

25. september 2007

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 21. septembra 2007, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 34 milijonov EUR, kar odraža prodajo zlata, ki jo je izvedla ena centralna banka Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,5 milijarde EUR na 145,6 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je zmanjšalo za 0,1 milijarde EUR na 94,5 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 2,5 milijarde EUR na 635 milijard EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 12,1 milijarde EUR na 68,7 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 112,2 milijarde EUR na 420,2 milijarde EUR. V sredo, 19. septembra 2007, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 269 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 155 milijard EUR.

Zadolževanje preko odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašalo 0,6 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 0,4 milijarde EUR (v primerjavi s prejšnjim tednom, ko je znašalo 1,7 milijarde EUR).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 119,9 milijarde EUR na 154,7 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 171.868 −34
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 147.045 1.657
2.1 Terjatve do MDS 9.640 −51
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 137.405 1.708
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 23.219 −652
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 14.750 −1.505
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 14.750 −1.505
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 420.612 −113.424
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 155.001 −114.000
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 264.999 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 611 592
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 1 −16
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 12.805 1.459
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 94.537 −141
8 Dolg širše države v EUR 37.148 0
9 Druga sredstva 267.599 2.916
Skupaj sredstva 1.189.583 −109.724
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 634.952 −2.508
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 155.114 −121.152
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 154.671 −119.906
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 427 −1.250
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 16 4
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 139 −4
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 76.318 11.985
5.1 Širša država 68.670 12.075
5.2 Druge obveznosti 7.648 −90
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 21.786 −272
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 646 74
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 18.529 386
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 18.529 386
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.517 0
10 Druge obveznosti 90.678 1.766
11 Računi prevrednotenja 117.010 0
12 Kapital in rezerve 68.894 1
Skupaj obveznosti 1.189.583 −109.724

Stiki za medije