Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 21. september 2007

25. september 2007

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 21. september 2007, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 34 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,5 mia. euro til 145,6 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) faldt med 0,1 mia. euro til 94,5 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 2,5 mia. euro til 635 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 12,1 mia. euro til 68,7 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 112,2 mia. euro til 420,2 mia. euro. Onsdag den 19. september 2007 udløb en primær markedsoperation på 269 mia. euro, og en ny på 155 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,6 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,4 mia. euro (mod 1,7 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 119,9 mia. euro til 154,7 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 171.868 −34
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 147.045 1.657
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.640 −51
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 137.405 1.708
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 23.219 −652
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 14.750 −1.505
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 14.750 −1.505
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 420.612 −113.424
5.1 Primære markedsoperationer 155.001 −114.000
5.2 Langfristede markedsoperationer 264.999 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 611 592
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 1 −16
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 12.805 1.459
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 94.537 −141
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.148 0
9 Andre aktiver 267.599 2.916
Aktiver i alt 1.189.583 −109.724
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 634.952 −2.508
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 155.114 −121.152
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 154.671 −119.906
2.2 Indlånsfacilitet 427 −1.250
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 16 4
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 139 −4
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 76.318 11.985
5.1 Offentlig forvaltning og service 68.670 12.075
5.2 Andre forpligtelser 7.648 −90
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 21.786 −272
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 646 74
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 18.529 386
8.1 Indlån og andre forpligtelser 18.529 386
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.517 0
10 Andre forpligtelser 90.678 1.766
11 Revalueringskonti 117.010 0
12 Kapital og reserver 68.894 1
Passiver i alt 1.189.583 −109.724

Medie- og pressehenvendelser