Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2007. gada 21. septembrī

2007. gada 25. septembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2007. gada 21. septembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 34 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.5 mljrd. euro (līdz 145.6 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 94.5 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.5 mljrd. euro (līdz 635 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 12.1 mljrd. euro (līdz 68.7 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 112.2 mljrd. euro (līdz 420.2 mljrd. euro). Trešdien, 2007. gada 19. septembrī galvenajai refinansēšanas operācijai 269 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 155 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.6 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 1.7 mljrd. euro ).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 119.9 mljrd. euro (līdz 154.7 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 171,868 −34
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 147,045 1,657
2.1 SVF debitoru parādi 9,640 −51
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 137,405 1,708
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 23,219 −652
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 14,750 −1,505
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 14,750 −1,505
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 420,612 −113,424
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 155,001 −114,000
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 264,999 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 611 592
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 1 −16
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 12,805 1,459
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 94,537 −141
8 Valdības parāds euro 37,148 0
9 Pārējie aktīvi 267,599 2,916
Kopā aktīvi 1,189,583 −109,724
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 634,952 −2,508
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 155,114 −121,152
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 154,671 −119,906
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 427 −1,250
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 16 4
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 139 −4
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 76,318 11,985
5.1 Saistības pret valdību 68,670 12,075
5.2 Pārējās saistības 7,648 −90
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 21,786 −272
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 646 74
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,529 386
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 18,529 386
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,517 0
10 Pārējās saistības 90,678 1,766
11 Pārvērtēšanas konti 117,010 0
12 Kapitāls un rezerves 68,894 1
Kopā pasīvi 1,189,583 −109,724

Kontaktinformācija presei