Menu

Консолидиран финансов отчет на Еуросистемата към 21 септември 2007 г.

25 септември 2007 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 34 млн. EUR на показателя злато и вземания в злато (т. I от активите) през седмицата, която приключва на 21 септември 2007 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за златото от 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Еуросистемата.

Нетната позиция на Еуросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9) отбелязва увеличение с 0,5 млрд. EUR до 145,6 млрд. EUR в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Еуросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еурозоната, деноминирани в еуро (т. 7 от активите), отбелязват намаление с 0,1 млрд. EUR до 94,5 млрд. EUR. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) намаляват с 2,5 млрд. EUR до 635 млрд. EUR. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) се увеличават с 12,1 млрд. EUR до 68,7 млрд. EUR.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Еуросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 112,2 млрд. EUR до 420,2 млрд. EUR. На 19 септември 2007 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 269 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 155 млрд. EUR.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 0,6 млрд. (при почти нулева стойност през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 0,4 млрд. EUR (при 1,7 млрд. EUR през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еурозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Еуросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 119,9 млрд. EUR до 154,7 млрд. EUR.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 171 868 −34
2 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 147 045 1 657
2.1 Вземания от МВФ 9 640 −51
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 137 405 1 708
3 Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 23 219 −652
4 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 14 750 −1 505
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 14 750 −1 505
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 420 612 −113 424
5.1 Основни операции по рефинансиране 155 001 −114 000
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 264 999 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 611 592
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 −16
6 Други вземания от кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 12 805 1 459
7 Ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 94 537 −141
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в еуро 37 148 0
9 Други активи 267 599 2 916
Общо активи 1 189 583 −109 724
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 634 952 −2 508
2 Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 155 114 −121 152
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 154 671 −119 906
2.2 Депозитно улеснение 427 −1 250
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 16 4
3 Други задължения към кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 139 −4
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 76 318 11 985
5.1 Сектор „Държавно управление“ 68 670 12 075
5.2 Други задължения 7 648 −90
6 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 21 786 −272
7 Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 646 74
8 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 18 529 386
8.1 Депозити, салда и други задължения 18 529 386
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 517 0
10 Други задължения 90 678 1 766
11 Сметки за преоценка 117 010 0
12 Капитал и резерви 68 894 1
Общо пасиви 1 189 583 −109 724

Данни за контакт за медиите