Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2007 m. rugsėjo 21 d.

2007 m. rugsėjo 25 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2007 m. rugsėjo 21 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 34 mln. eurų dėl vieno Eurosistemos centrinio banko atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 145,6 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 94,5 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,5 mlrd. eurų – iki 635 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 12,1 mlrd. eurų – iki 68,7 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 112,2 mlrd. eurų – iki 420,2 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2007 m. rugsėjo 19 d., baigėsi 269 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 155 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,6 mlrd. eurų (palyginti su beveik nuliniu praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,4 mlrd. eurų (palyginti su 1,7 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 119,9 mlrd. eurų – iki 154,7 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 171 868 −34
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 147 045 1 657
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 640 −51
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 137 405 1 708
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 23 219 −652
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 14 750 −1 505
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 14 750 −1 505
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 420 612 −113 424
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 155 001 −114 000
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 264 999 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 611 592
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 −16
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 12 805 1 459
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 94 537 −141
8 Valdžios skola eurais 37 148 0
9 Kitas turtas 267 599 2 916
Visas turtas 1 189 583 −109 724
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 634 952 −2 508
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 155 114 −121 152
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 154 671 −119 906
2.2 Indėlių galimybė 427 −1 250
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 16 4
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 139 −4
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 76 318 11 985
5.1 Valdžiai 68 670 12 075
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 648 −90
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 21 786 −272
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 646 74
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 18 529 386
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 18 529 386
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 517 0
10 Kiti įsipareigojimai 90 678 1 766
11 Perkainojimo sąskaitos 117 010 0
12 Kapitalas ir rezervai 68 894 1
Visi įsipareigojimai 1 189 583 −109 724

Kontaktai žiniasklaidai