Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 21 september 2007

25 september 2007

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 21 september 2007 was de daling van EUR 34 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudakkoord tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,5 miljard tot EUR 145,6 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) daalden met EUR 0,1 miljard naar EUR 94,5 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 2,5 miljard naar EUR 635 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 12,1 miljard naar EUR 68,7 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 112,2 miljard naar EUR 420,2 miljard. Op woensdag 19 september 2007 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 269 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 155 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,6 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,4 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 1,7 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 119,9 miljard naar EUR 154,7 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 171.868 −34
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 147.045 1.657
2.1 Vorderingen op het IMF 9.640 −51
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 137.405 1.708
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 23.219 −652
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 14.750 −1.505
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 14.750 −1.505
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 420.612 −113.424
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 155.001 −114.000
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 264.999 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 611 592
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 1 −16
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 12.805 1.459
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 94.537 −141
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.148 0
9 Overige activa 267.599 2.916
Totaal activa 1.189.583 −109.724
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 634.952 −2.508
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 155.114 −121.152
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 154.671 −119.906
2.2 Depositofaciliteit 427 −1.250
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 16 4
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 139 −4
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 76.318 11.985
5.1 Overheid 68.670 12.075
5.2 Overige verplichtingen 7.648 −90
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 21.786 −272
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 646 74
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 18.529 386
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 18.529 386
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.517 0
10 Overige passiva 90.678 1.766
11 Herwaarderingsrekeningen 117.010 0
12 Kapitaal en reserves 68.894 1
Totaal passiva 1.189.583 −109.724

Contactpersonen voor de media