Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 7 września 2007 r.

11 września 2007 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 7 września 2007 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 60 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez dwa banki centralne Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,1 mld euro do poziomu 145,6 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 1,6 mld euro do poziomu 94,9 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 2 mld euro do poziomu 639,2 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 5,2 mld euro do poziomu 60,1 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 45,5 mld euro do poziomu 445,3 mld euro. W środę, 5 września 2007 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 210 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 256 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,3 mld euro (w porównaniu z 0,1 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 1 mld euro (w porównaniu z 0,3 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 49,3 mld euro do poziomu 181,5 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 171.940 −60
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 144.749 587
2.1 Należności od MFW 9.691 1
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 135.058 586
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 25.156 −1.229
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 15.891 −1.567
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 15.891 −1.567
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 446.286 46.170
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 256.001 46.003
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 190.001 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 279 169
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 5 −2
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 11.099 −726
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 94.853 1.578
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.145 0
9 Pozostałe aktywa 260.264 5.096
Aktywa razem 1.207.383 49.849
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 639.169 1.982
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 182.577 49.963
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 181.548 49.252
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 1.029 711
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 142 −47
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 68.059 −5.128
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 60.137 −5.237
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.922 109
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 20.927 68
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 135 1
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 18.647 −763
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 18.647 −763
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.517 0
10 Pozostałe zobowiązania 86.307 3.771
11 Różnice z aktualizacji wyceny 117.010 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 68.893 2
Pasywa razem 1.207.383 49.849

Kontakt z mediami