Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 7. september 2007

11. september 2007

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 7. september 2007, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 60 mio. euro som følge af to centralbanker i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,1 mia. euro til 145,6 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 1,6 mia. euro til 94,9 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 2 mia. euro til 639,2 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 5,2 mia. euro til 60,1 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 45,5 mia. euro til 445,3 mia. euro. Onsdag den 5. september 2007 udløb en primær markedsoperation på 210 mia. euro, og en ny på 256 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,3 mia. euro mod 0,1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 1 mia. euro (mod 0,3 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 49,3 mia. euro til 181,5 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 171.940 −60
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 144.749 587
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.691 1
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 135.058 586
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 25.156 −1.229
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.891 −1.567
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.891 −1.567
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 446.286 46.170
5.1 Primære markedsoperationer 256.001 46.003
5.2 Langfristede markedsoperationer 190.001 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 279 169
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 5 −2
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 11.099 −726
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 94.853 1.578
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.145 0
9 Andre aktiver 260.264 5.096
Aktiver i alt 1.207.383 49.849
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 639.169 1.982
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 182.577 49.963
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 181.548 49.252
2.2 Indlånsfacilitet 1.029 711
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 142 −47
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 68.059 −5.128
5.1 Offentlig forvaltning og service 60.137 −5.237
5.2 Andre forpligtelser 7.922 109
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 20.927 68
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 135 1
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 18.647 −763
8.1 Indlån og andre forpligtelser 18.647 −763
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.517 0
10 Andre forpligtelser 86.307 3.771
11 Revalueringskonti 117.010 0
12 Kapital og reserver 68.893 2
Passiver i alt 1.207.383 49.849

Medie- og pressehenvendelser