Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2007. gada 7. septembrī

2007. gada 11. septembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2007. gada 7. septembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 60 milj. euro, divām Eurosistēmas centrālajām bankām pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 145.6 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 1.6 mljrd. euro (līdz 94.9 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 2 mljrd. euro (līdz 639.2 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 5.2 mljrd. euro (līdz 60.1 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 45.5 mljrd. euro (līdz 445.3 mljrd. euro). Trešdien, 2007. gada 5. septembrī galvenajai refinansēšanas operācijai 210 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 256 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.3 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 49.3 mljrd. euro (līdz 181.5 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 171,940 −60
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 144,749 587
2.1 SVF debitoru parādi 9,691 1
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 135,058 586
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 25,156 −1,229
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,891 −1,567
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15,891 −1,567
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 446,286 46,170
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 256,001 46,003
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 190,001 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 279 169
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 5 −2
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 11,099 −726
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 94,853 1,578
8 Valdības parāds euro 37,145 0
9 Pārējie aktīvi 260,264 5,096
Kopā aktīvi 1,207,383 49,849
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 639,169 1,982
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 182,577 49,963
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 181,548 49,252
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 1,029 711
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 142 −47
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 68,059 −5,128
5.1 Saistības pret valdību 60,137 −5,237
5.2 Pārējās saistības 7,922 109
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 20,927 68
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 135 1
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,647 −763
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 18,647 −763
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,517 0
10 Pārējās saistības 86,307 3,771
11 Pārvērtēšanas konti 117,010 0
12 Kapitāls un rezerves 68,893 2
Kopā pasīvi 1,207,383 49,849

Kontaktinformācija presei