Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 7. září 2007

11. září 2007

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 7. září 2007 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 60 mil. EUR prodeji zlata, který prováděly dvě centrální banky Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě ze 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 0,1 mld. EUR na 145,6 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 1,6 mld. EUR na 94,9 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 2 mld. EUR na 639,2 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 5,2 mld. EUR na 60,1 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 45,5 mld. EUR na 445,3 mld. EUR. Ve středu 5. září 2007 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 210 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 256 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,3 mld. EUR (zatímco během minulého týdne bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) byla uložena 1 mld. EUR (na rozdíl od 0,3 mld. EUR uložených v předchozím týdnu).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 49,3 mld. EUR na 181,5 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 171 940 −60
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 144 749 587
2.1 Pohledávky za MMF 9 691 1
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 135 058 586
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 25 156 −1 229
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 891 −1 567
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 891 −1 567
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 446 286 46 170
5.1 Hlavní refinanční operace 256 001 46 003
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 190 001 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 279 169
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 5 −2
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 11 099 −726
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 94 853 1 578
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 145 0
9 Ostatní aktiva 260 264 5 096
Aktiva celkem 1 207 383 49 849
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 639 169 1 982
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 182 577 49 963
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 181 548 49 252
2.2 Vkladová facilita 1 029 711
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 142 −47
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 68 059 −5 128
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 60 137 −5 237
5.2 Ostatní závazky 7 922 109
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 20 927 68
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 135 1
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 18 647 −763
8.1 Vklady a ostatní závazky 18 647 −763
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 517 0
10 Ostatní pasiva 86 307 3 771
11 Účty přecenění 117 010 0
12 Kapitál a rezervní fondy 68 893 2
Pasiva celkem 1 207 383 49 849

Kontakty pro média