Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 7. september 2007

11. september 2007

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

7. septembril 2007 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 60 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi kahe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,1 miljardi euro võrra 145,6 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 1,6 miljardi euro võrra 94,9 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 2 miljardi euro võrra 639,2 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 5,2 miljardi euro võrra 60,1 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 45,5 miljardi euro võrra 445,3 miljardi euroni. Kolmapäeval, 5. septembril 2007 möödus 210 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 256 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,3 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 49,3 miljardi euro võrra 181,5 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 171 940 −60
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 144 749 587
2.1 Nõuded RVFle 9 691 1
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 135 058 586
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 25 156 −1 229
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 15 891 −1 567
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 891 −1 567
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 446 286 46 170
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 256 001 46 003
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 190 001 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 279 169
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 5 −2
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 11 099 −726
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 94 853 1 578
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 145 0
9 Muud varad 260 264 5 096
Varad kokku 1 207 383 49 849
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 639 169 1 982
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 182 577 49 963
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 181 548 49 252
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 1 029 711
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 142 −47
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 68 059 −5 128
5.1 Valitsussektor 60 137 −5 237
5.2 Muud kohustused 7 922 109
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 20 927 68
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 135 1
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 18 647 −763
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 18 647 −763
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 517 0
10 Muud kohustused 86 307 3 771
11 Ümberhindluskontod 117 010 0
12 Kapital ja reservid 68 893 2
Kohustused kokku 1 207 383 49 849

Kontaktandmed