Menu

Консолидиран финансов отчет на Еуросистемата към 7 септември 2007 г.

11 септември 2007 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 60 млн. EUR на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 7 септември 2007 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за златото от 27 септември 2004 г.) от две централни банки от Еуросистемата.

Нетната позиция на Еуросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9) отбелязва увеличение с 0,1 млрд. EUR до 145,6 млрд. EUR в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Еуросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на eурозоната, деноминирани в еуро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 1,6 млрд. EUR до 94,9 млрд. EUR. Банкнотите в обращение (т. I от пасивите) се увеличават с 2 млрд. EUR до 639,2 млрд. EUR. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) намаляват с 5,2 млрд. EUR до 60,1 млрд. EUR.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Еуросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 45,5 млрд. EUR до 445,3 млрд. EUR. На 5 септември 2007 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 210 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 256 млрд. EUR.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 0,3 млрд. EUR (при 0,1 млрд. EUR през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 1 млрд. EUR (при 0,3 млрд. EUR през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еурозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Еуросистемата (т. 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 49,3 млрд. EUR до 181,5 млрд. EUR.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 171 940 −60
2 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 144 749 587
2.1 Вземания от МВФ 9 691 1
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 135 058 586
3 Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 25 156 −1 229
4 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 15 891 −1 567
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 15 891 −1 567
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 446 286 46 170
5.1 Основни операции по рефинансиране 256 001 46 003
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 190 001 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно средство 279 169
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 5 −2
6 Други вземания от кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 11 099 −726
7 Ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 94 853 1 578
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в еуро 37 145 0
9 Други активи 260 264 5 096
Общо активи 1 207 383 49 849
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 639 169 1 982
2 Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 182 577 49 963
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 181 548 49 252
2.2 Депозитно улеснение 1 029 711
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
3 Други задължения към кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 142 −47
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 68 059 −5 128
5.1 Сектор „Държавно управление“ 60 137 −5 237
5.2 Други задължения 7 922 109
6 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 20 927 68
7 Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 135 1
8 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 18 647 −763
8.1 Депозити, салда и други задължения 18 647 −763
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 517 0
10 Други задължения 86 307 3 771
11 Сметки за преоценка 117 010 0
12 Капитал и резерви 68 893 2
Общо пасиви 1 207 383 49 849

Данни за контакт за медиите