Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 7 september 2007

11 september 2007

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 7 september 2007 motsvarade minskningen på 60 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av två nationella centralbanker i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,1 miljarder EUR till 145,6 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 1,6 miljarder EUR till 94,9 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 2 miljarder EUR till 639,2 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 5,2 miljarder EUR till 60,1 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 45,5 miljarder EUR till 445,3 miljarder EUR. Onsdagen den 5 september 2007 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 210 miljarder EUR och ersattes med en ny på 256 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,3 miljarder EUR (jämfört med 0,1 miljarder EUR föregående vecka) och utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 1 miljard EUR (jämfört med 0,3 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 49,3 miljarder EUR till 181,5 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 171.940 −60
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 144.749 587
2.1 Fordringar på IMF 9.691 1
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 135.058 586
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 25.156 −1.229
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.891 −1.567
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.891 −1.567
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 446.286 46.170
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 256.001 46.003
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 190.001 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 279 169
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 5 −2
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 11.099 −726
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 94.853 1.578
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.145 0
9 Övriga tillgångar 260.264 5.096
Summa tillgångar 1.207.383 49.849
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 639.169 1.982
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 182.577 49.963
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 181.548 49.252
2.2 Inlåningsfacilitet 1.029 711
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 142 −47
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 68.059 −5.128
5.1 Offentliga sektorn 60.137 −5.237
5.2 Övriga skulder 7.922 109
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 20.927 68
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 135 1
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 18.647 −763
8.1 Inlåning och övriga skulder 18.647 −763
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.517 0
10 Övriga skulder 86.307 3.771
11 Värderegleringskonton 117.010 0
12 Eget kapital 68.893 2
Summa skulder 1.207.383 49.849

Kontakt för media