Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 7. septembru 2007

11. septembra 2007

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 7. septembra 2007 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 60 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnili dve centrálne banky Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,1 mld. EUR na 145,6 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 1,6 mld. EUR na 94,9 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 2 mld. EUR na 639,2 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 5,2 mld. EUR na 60,1 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 45,5 mld. EUR na 445,3 mld. EUR. V stredu 5. septembra 2007 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 210 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 256 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,3 mld. EUR (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem  jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 1 mld. EUR (v porovnaní s 0,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) zvýšil o 49,3 mld. EUR na 181,5 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 171 940 −60
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 144 749 587
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 691 1
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 135 058 586
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 25 156 −1 229
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 891 −1 567
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 15 891 −1 567
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 446 286 46 170
5.1 Hlavné refinančné obchody 256 001 46 003
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 190 001 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 279 169
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 5 −2
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 11 099 −726
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 94 853 1 578
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 145 0
9 Ostatné aktíva 260 264 5 096
Úhrn aktív 1 207 383 49 849
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 639 169 1 982
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 182 577 49 963
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 181 548 49 252
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 1 029 711
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 0 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 142 −47
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 68 059 −5 128
5.1 Verejná správa 60 137 −5 237
5.2 Ostatné záväzky 7 922 109
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 20 927 68
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 135 1
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 18 647 −763
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 18 647 −763
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 517 0
10 Ostatné pasíva 86 307 3 771
11 Účty precenenia 117 010 0
12 Kapitál a rezervy 68 893 2
Úhrn pasív 1 207 383 49 849

Kontakt pre médiá