Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2007 m. rugsėjo 7 d.

2007 m. rugsėjo 11 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2007 m. rugsėjo 7 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 60 mln. eurų dėl dviejų Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 145,6 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1,6 mlrd. eurų – iki 94,9 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2 mlrd. eurų – iki 639,2 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 5,2 mlrd. eurų – iki 60,1 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 45,5 mlrd. eurų – iki 445,3 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2007 m. rugsėjo 5 d., baigėsi 210 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 256 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,3 mlrd. eurų (palyginti su 0,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 1 mlrd. eurų (palyginti su 0,3 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 49,3 mlrd. eurų – iki 181,5 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 171 940 −60
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 144 749 587
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 691 1
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 135 058 586
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 25 156 −1 229
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 891 −1 567
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 891 −1 567
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 446 286 46 170
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 256 001 46 003
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 190 001 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 279 169
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 5 −2
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 11 099 −726
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 94 853 1 578
8 Valdžios skola eurais 37 145 0
9 Kitas turtas 260 264 5 096
Visas turtas 1 207 383 49 849
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 639 169 1 982
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 182 577 49 963
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 181 548 49 252
2.2 Indėlių galimybė 1 029 711
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 142 −47
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 68 059 −5 128
5.1 Valdžiai 60 137 −5 237
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 922 109
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 20 927 68
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 135 1
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 18 647 −763
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 18 647 −763
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 517 0
10 Kiti įsipareigojimai 86 307 3 771
11 Perkainojimo sąskaitos 117 010 0
12 Kapitalas ir rezervai 68 893 2
Visi įsipareigojimai 1 207 383 49 849

Kontaktai žiniasklaidai