Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 7 september 2007

11 september 2007

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 7 september 2007 was de daling van EUR 60 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudakkoord tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door twee centrale banken van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,1 miljard tot EUR 145,6 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 1,6 miljard naar EUR 94,9 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 2 miljard naar EUR 639,2 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 5,2 miljard naar EUR 60,1 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 45,5 miljard naar EUR 445,3 miljard. Op woensdag 5 september 2007 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 210 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 256 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,3 miljard (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 1 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 0,3 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 49,3 miljard naar EUR 181,5 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 171.940 −60
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 144.749 587
2.1 Vorderingen op het IMF 9.691 1
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 135.058 586
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 25.156 −1.229
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.891 −1.567
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 15.891 −1.567
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 446.286 46.170
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 256.001 46.003
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 190.001 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 279 169
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 5 −2
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 11.099 −726
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 94.853 1.578
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.145 0
9 Overige activa 260.264 5.096
Totaal activa 1.207.383 49.849
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 639.169 1.982
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 182.577 49.963
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 181.548 49.252
2.2 Depositofaciliteit 1.029 711
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 142 −47
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 68.059 −5.128
5.1 Overheid 60.137 −5.237
5.2 Overige verplichtingen 7.922 109
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 20.927 68
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 135 1
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 18.647 −763
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 18.647 −763
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.517 0
10 Overige passiva 86.307 3.771
11 Herwaarderingsrekeningen 117.010 0
12 Kapitaal en reserves 68.893 2
Totaal passiva 1.207.383 49.849

Contactpersonen voor de media