Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 7. septembra 2007

11. september 2007

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 7. septembra 2007, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 60 milijonov EUR zaradi prodaje zlata, ki sta jo izvedli dve centralni banki Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,1 milijarde EUR na 145,6 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 1,6 milijarde EUR na 94,9 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 2 milijardi EUR na 639,2 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 5,2 milijarde EUR na 60,1 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 45,5 milijarde EUR na 445,3 milijarde EUR. V sredo, 5. septembra 2007, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 210 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 256 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,3 milijarde EUR (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnjega tedna), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 1 milijardo EUR (v primerjavi z 0,3 milijarde EUR prejšnjega tedna).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 49,3 milijarde EUR na 181,5 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 171.940 −60
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 144.749 587
2.1 Terjatve do MDS 9.691 1
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 135.058 586
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 25.156 −1.229
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 15.891 −1.567
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.891 −1.567
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 446.286 46.170
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 256.001 46.003
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 190.001 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 279 169
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 5 −2
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 11.099 −726
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 94.853 1.578
8 Dolg širše države v EUR 37.145 0
9 Druga sredstva 260.264 5.096
Skupaj sredstva 1.207.383 49.849
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 639.169 1.982
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 182.577 49.963
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 181.548 49.252
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 1.029 711
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 142 −47
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 68.059 −5.128
5.1 Širša država 60.137 −5.237
5.2 Druge obveznosti 7.922 109
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 20.927 68
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 135 1
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 18.647 −763
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 18.647 −763
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.517 0
10 Druge obveznosti 86.307 3.771
11 Računi prevrednotenja 117.010 0
12 Kapital in rezerve 68.893 2
Skupaj obveznosti 1.207.383 49.849

Stiki za medije