Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 29. červnu 2007

4. července 2007

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 29. června 2007 bylo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 7,1 mld. EUR zejména důsledkem čtvrtletního přecenění a dále prodeje zlata třemi centrálními bankami Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se snížil o 1,6 mld. EUR na 144,3 mld. EUR. K této změně došlo především v důsledku čtvrtletního přecenění aktiv a pasiv, zatímco klientské a portfoliové transakce centrálních bank Eurosystému způsobily ve sledovaném období nárůst o 0,6 mld. EUR

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) poklesl o 0,2 mld. EUR na 93,7 mld. EUR zejména vlivem čtvrtletního přecenění. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 5,2 mld. EUR na 633,1 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 19,8 mld. EUR na 69,7 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 25,5 mld. EUR na 463,5 mld. EUR. Ve středu 27. června 2007 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 288 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 313,5 mld. EUR. Ve čtvrtek 28. června 2007 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 50 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 50 mld. EUR.

Objem prostředků poskytnutých pomocí mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) i objem prostředků uložených pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) dosáhl 1,1 mld. EUR (v porovnání s 0,1 mld. EUR během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 7,4 mld. EUR na 182,1 mld. EUR.

Přecenění aktiv a pasiv Eurosystému na konci čtvrtletí

Zlato, devizové prostředky, cenné papíry a finanční nástroje v držení Eurosystému jsou v souladu s harmonizovanými účetními pravidly Eurosystému na konci každého čtvrtletí přeceňovány podle tržních cen a kurzů. Čistý vliv přecenění na každou položku rozvahy k 29. červnu 2007 je uveden v přidaném sloupečku nazvaném Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě úprav na konci čtvrtletí. Při přecenění zůstatků byla použita následující cena zlata a tyto směnné kurzy:

Zlato: 480,193 EUR za unci ryzího zlata

USD: 1,3505 USD/EUR

JPY: 166,63 JPY/EUR

Zvláštní práva čerpání: 1,1224 EUR/ZPČ

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 172 756 −631 −6 479
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 141 647 344 −2 111
2.1 Pohledávky za MMF 9 879 −4 −137
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 131 768 348 −1 974
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 24 433 −1 335 −247
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 713 894 −25
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 713 894 −25
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 464 608 26 484 0
5.1 Hlavní refinanční operace 313 499 25 497 0
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 150 002 −1 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 1 104 985 0
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 3 3 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 13 759 −671 0
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 93 704 305 −530
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 147 −470 −26
9 Ostatní aktiva 243 686 1 629 4 650
Aktiva celkem 1 208 453 26 546 −4 765
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Bankovky v oběhu 633 076 5 174 0
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 183 186 −6 369 0
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 182 086 −7 382 0
2.2 Vkladová facilita 1 100 1 014 0
2.3 Termínované vklady 0 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 −1 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 226 25 0
4 Emitované dluhopisy 0 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 77 881 19 389 0
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 69 701 19 798 0
5.2 Ostatní závazky 8 180 −409 0
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 28 116 8 580 0
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 178 −10 −2
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 16 059 −1 540 −157
8.1 Vklady a ostatní závazky 16 059 −1 540 −157
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 517 0 −61
10 Ostatní pasiva 78 893 1 318 3 966
11 Účty přecenění 117 010 0 −8 511
12 Kapitál a rezervní fondy 68 311 −21 0
Pasiva celkem 1 208 453 26 546 −4 765

Kontakty pro média