Menu

Консолидиран финансов отчет на Еуросистемата към 29 юни 2007 г.

4 юли 2007 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението със 7,1 млн. EUR на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 29 юни 2007 г., отразява предимно корекциите вследствие на извършените през тримесечието преоценки, както и продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за златото от 27 септември 2004 г.) от три централни банки от Еуросистемата.

Нетната позиция на Еуросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9) намалява с 1,6 млрд. EUR до 144,3 млрд. EUR. Промяната се дължи главно на ефекта на преоценката на активите и пасивите, извършвана на тримесечие, докато транзакциите с клиенти и портфейлните транзакции, осъществени от централни банки от Еуросистемата през разглеждания период, доведоха до нарастване с 0,6 млрд. EUR

Наличностите на Еуросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еурозоната, деноминирани в еуро (т. 7 от активите), отбелязват намаление с 0,2 млрд. EUR до 93,7 млрд. EUR., до голямата степен в следствие на корекциите от преоценките, извършвани на тримесечие. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се увеличават с 5,2 млрд. EUR до 633,1 млрд. EUR.. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) се увеличават с 19,8 млрд. EUR до 69,7 млрд. EUR.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Еуросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 25,5 млрд. EUR до 463,5 млрд. EUR. На 27 юни 2007 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 288 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 313,5 млрд. EUR. На 28 юни 2007 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 50 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 50 млрд. EUR.

Използваните пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) и депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) са възлизат на 1,1 млрд. EUR (при 0,1 млрд. EUR през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еурозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Еуросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 7,4 млрд. EUR до 182,1 млрд. EUR.

Преоценка на активите и пасивите на Еуросистемата към края на тримесечието

В съответствие с хармонизираните счетоводни правила на Еуросистемата, златото, валутата, ценните книжа и финансовите инструменти на Еуросистемата подлежат на преоценка по пазарни курсове и цени към края на всяко тримесечие. Нетният резултат от преоценката върху всеки показател от баланса към 29 юни 2007 г. е представен в допълнителна колона „ Разлика спрямо предходната седмица в резултат на корекции в края на тримесечието“. Цената на златото и основните обменни курсове, използвани за преоценката, са следните:

Злато – 480,193 EUR за унция чисто злато

Щатски долар – 1,3505 за 1 EUR

Японска йена - 166,63 за 1 EUR

Специални права на тираж - 1,1224 EUR за СПТ

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
i) ii)
1 Злато и вземания в злато 172 756 −631 −6 479
2 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 141 647 344 −2 111
2.1 Вземания от МВФ 9 879 −4 −137
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 131 768 348 −1 974
3 Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 24 433 −1 335 −247
4 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 16 713 894 −25
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 713 894 −25
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 464 608 26 484 0
5.1 Основни операции по рефинансиране 313 499 25 497 0
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 150 002 −1 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0 0
5.5 Пределно кредитно средство 1 104 985 0
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 3 3 0
6 Други вземания от кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 13 759 −671 0
7 Ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 93 704 305 −530
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в еуро 37 147 −470 −26
9 Други активи 243 686 1 629 4 650
Общо активи 1 208 453 26 546 −4 765
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
i) ii)
1 Банкноти в обращение 633 076 5 174 0
2 Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 183 186 −6 369 0
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 182 086 −7 382 0
2.2 Депозитно улеснение 1 100 1 014 0
2.3 Срочни депозити 0 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 −1 0
3 Други задължения към кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 226 25 0
4 Издадени дългови сертификати 0 0 0
5 Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 77 881 19 389 0
5.1 Сектор „Държавно управление“ 69 701 19 798 0
5.2 Други задължения 8 180 −409 0
6 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 28 116 8 580 0
7 Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 178 −10 −2
8 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 16 059 −1 540 −157
8.1 Депозити, салда и други задължения 16 059 −1 540 −157
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 517 0 −61
10 Други задължения 78 893 1 318 3 966
11 Сметки за преоценка 117 010 0 −8 511
12 Капитал и резерви 68 311 −21 0
Общо пасиви 1 208 453 26 546 −4 765

Данни за контакт за медиите