Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 29. junija 2007

4. julij 2007

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 29. junija 2007, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 7,1 milijarde EUR predvsem zaradi četrtletne prevrednotovalne prilagoditve ter prodaje zlata, ki so jo izvedle tri nacionalne centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 1,6 milijarde EUR na 144,3 milijarde EUR. Do zmanjšanja je prišlo predvsem zaradi učinkov četrtletnega prevrednotenja sredstev in obveznosti, medtem ko se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij centralnih bank Eurosistema v tem obdobju stanje povečalo za 0,6 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je zmanjšalo za 0,2 milijarde EUR na 93,7 milijarde EUR, kar je bilo večinoma posledica četrtletne prevrednotovalne prilagoditve. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 5,2 milijarde EUR na 633,1 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 19,8 milijarde EUR na 69,7 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 25,5 milijarde EUR na 463,5 milijarde EUR. V sredo, 27. junija 2007, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 288 milijard EUR, poravnana pa je bila nova v višini 313,5 milijarde EUR. V četrtek, 28. junija 2007, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 50 milijard EUR, poravnana pa je bila nova v višini 50 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) in odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) je v obeh primerih znašala 1,1 milijarde EUR (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 7,4 milijarde EUR na 182,1 milijarde EUR.

Prevrednotenje sredstev in obveznosti Eurosistema ob koncu četrtletja

V skladu z usklajenimi računovodskimi pravili Eurosistema se zlato, tuje valute, vrednostni papirji in finančni instrumenti Eurosistema prevrednotijo po tržnih tečajih in cenah ob koncu vsakega četrtletja. Neto učinek prevrednotenja na vsako bilančno postavko na dan 29. junija 2007 je prikazan v dodatnem stolpcu »Spremembe od prejšnjega tedna zaradi prilagoditev ob koncu četrtletja«. Cena zlata in najpomembnejši devizni tečaji, ki so se uporabili pri prevrednotenju stanj:

Zlato: 480,193 EUR za unčo

USD: 1,3505 za EUR

JPY: 166,63 za EUR

Posebne pravice črpanja (PPČ): 1,1224 EUR za PPČ

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Zlato in terjatve v zlatu 172.756 −631 −6.479
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 141.647 344 −2.111
2.1 Terjatve do MDS 9.879 −4 −137
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 131.768 348 −1.974
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 24.433 −1.335 −247
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 16.713 894 −25
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.713 894 −25
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 464.608 26.484 0
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 313.499 25.497 0
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 150.002 −1 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1.104 985 0
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 3 3 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 13.759 −671 0
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 93.704 305 −530
8 Dolg širše države v EUR 37.147 −470 −26
9 Druga sredstva 243.686 1.629 4.650
Skupaj sredstva 1.208.453 26.546 −4.765
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Bankovci v obtoku 633.076 5.174 0
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 183.186 −6.369 0
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 182.086 −7.382 0
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 1.100 1.014 0
2.3 Vezane vloge 0 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 −1 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 226 25 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 77.881 19.389 0
5.1 Širša država 69.701 19.798 0
5.2 Druge obveznosti 8.180 −409 0
6 Obveznosti do nerezidentov euro-območja v EUR 28.116 8.580 0
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 178 −10 −2
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 16.059 −1.540 −157
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 16.059 −1.540 −157
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.517 0 −61
10 Druge obveznosti 78.893 1.318 3.966
11 Računi prevrednotenja 117.010 0 −8.511
12 Kapital in rezerve 68.311 −21 0
Skupaj obveznosti 1.208.453 26.546 −4.765

Stiki za medije