Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 29 juni 2007

4 juli 2007

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 29 juni 2007 was de daling van EUR 7,1 miljard in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) voornamelijk het gevolg van de driemaandelijkse herwaarderingsaanpassingen, alsmede van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudakkoord tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door drie centrale banken van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 1,6 miljard naar EUR 144,3 miljard. De verandering was voornamelijk het gevolg van de effecten van de driemaandelijkse herwaardering van activa en passiva, terwijl de door centrale banken van het Eurosysteem uitgevoerde cliënten- en beleggingstransacties in de verslagperiode resulteerden in een stijging van EUR 0,6 miljard.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) daalden met EUR 0,2 miljard naar EUR 93,7 miljard, grotendeels ten gevolge van driemaandelijkse herwaarderingsaanpassingen. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 5,2 miljard naar EUR 633,1 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 19,8 miljard naar EUR 69,7 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 25,5 miljard naar EUR 463,5 miljard. Op woensdag 27 juni 2007 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 288 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 313,5 miljard verrekend. Op donderdag 28 juni 2007 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 50 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 50 miljard verrekend.

Het beroep op zowel de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) als de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) bedroeg EUR 1,1 miljard (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 7,4 miljard naar EUR 182,1 miljard.

Driemaandelijkse herwaardering van de activa en passiva van het Eurosysteem

In overeenstemming met de door het Eurosysteem gehanteerde geharmoniseerde regels voor waardering en resultaatbepaling worden het goud, de deviezen, de aangehouden waardepapieren en de financiële instrumenten van het Eurosysteem aan het einde van elk kwartaal geherwaardeerd tegen marktkoersen en -prijzen. Het netto-effect van de herwaardering op elke balanspost per 29 juni 2007 wordt weergegeven in de daartoe toegevoegde kolom „Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge kwartaaleinde-aanpassingen”. De goudprijs en de belangrijkste wisselkoersen gebruikt voor de herwaardering van de saldi waren de volgende:

Goud: EUR 480,193 per fine ounce

USD: 1,3505 per EUR

JPY: 166,63 per EUR

Bijzondere trekkingsrechten: EUR 1,1224 per SDR

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Goud en goudvorderingen 172.756 −631 −6.479
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 141.647 344 −2.111
2.1 Vorderingen op het IMF 9.879 −4 −137
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 131.768 348 −1.974
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 24.433 −1.335 −247
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.713 894 −25
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 16.713 894 −25
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 464.608 26.484 0
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 313.499 25.497 0
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 150.002 −1 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1.104 985 0
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 3 3 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 13.759 −671 0
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 93.704 305 −530
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.147 −470 −26
9 Overige activa 243.686 1.629 4.650
Totaal activa 1.208.453 26.546 −4.765
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Bankbiljetten in omloop 633.076 5.174 0
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 183.186 −6.369 0
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 182.086 −7.382 0
2.2 Depositofaciliteit 1.100 1.014 0
2.3 Termijndeposito's 0 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 −1 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 226 25 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 77.881 19.389 0
5.1 Overheid 69.701 19.798 0
5.2 Overige verplichtingen 8.180 −409 0
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 28.116 8.580 0
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 178 −10 −2
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 16.059 −1.540 −157
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 16.059 −1.540 −157
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.517 0 −61
10 Overige passiva 78.893 1.318 3.966
11 Herwaarderingsrekeningen 117.010 0 −8.511
12 Kapitaal en reserves 68.311 −21 0
Totaal passiva 1.208.453 26.546 −4.765

Contactpersonen voor de media