Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2007. gada 29. jūnijā

2007. gada 4. jūlijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2007. gada 29. jūnijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 7.1 mljrd. euro, kas galvenokārt atspoguļoja ceturkšņa pārvērtēšanas korekcijas, kā arī trīs Eurosistēmas centrālo banku veikto zelta pārdošanu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 1.6 mljrd. euro (līdz 144.3 mljrd. euro). Šī pārmaiņa galvenokārt skaidrojama ar aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārvērtēšanu, bet pieaugums Eurosistēmas centrālo banku attiecīgajā periodā veikto klientu un portfeļu darījumu rezultātā bija 0.6 mljrd. euro.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 93.7 mljrd. euro) galvenokārt ceturkšņa pārvērtēšanas korekciju rezultātā. Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 5.2 mljrd. euro (līdz 633.1 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 19.8 mljrd. euro (līdz 69.7 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 25.5 mljrd. euro (līdz 463.5 mljrd. euro). Trešdien, 2007. gada 27. jūnijā galvenajai refinansēšanas operācijai 288 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 313.5 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2007. gada 28. jūnijā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 50 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 50 mljrd. euro apmērā.

Gan aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis), gan noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 1.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā 0.1 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 7.4 mljrd. euro (līdz 182.1 mljrd. euro).

Eurosistēmas aktīvu un pasīvu ceturkšņa beigu pārvērtēšana

Atbilstoši Eurosistēmas saskaņotajiem grāmatvedības noteikumiem Eurosistēmas zelts, ārvalstu valūtas, vērtspapīri un finanšu instrumenti katra ceturkšņa beigās tiek pārvērtēti pēc tirgus likmēm un cenām. Pārvērtēšanas tīrā ietekme uz katru bilances posteni 2007. gada 29. jūnijā uzrādīta atsevišķā ailē "Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu ceturkšņa beigu korekciju rezultātā". Atlikumu pārvērtēšanā izmantotā zelta cena un galvenie maiņas kursi bija šādi.

Zelts: 480.193 EUR par Trojas unci

1.3505 USD par 1 EUR

166.63 JPY par 1 EUR

Speciālās aizņēmuma tiesības: 1.1224 EUR par 1 XDR

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 172,756 −631 −6,479
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 141,647 344 −2,111
2.1 SVF debitoru parādi 9,879 −4 −137
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 131,768 348 −1,974
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 24,433 −1,335 −247
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,713 894 −25
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16,713 894 −25
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 464,608 26,484 0
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 313,499 25,497 0
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 150,002 −1 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1,104 985 0
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 3 3 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 13,759 −671 0
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 93,704 305 −530
8 Valdības parāds euro 37,147 −470 −26
9 Pārējie aktīvi 243,686 1,629 4,650
Kopā aktīvi 1,208,453 26,546 −4,765
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Banknotes apgrozībā 633,076 5,174 0
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 183,186 −6,369 0
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 182,086 −7,382 0
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 1,100 1,014 0
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 −1 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 226 25 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 77,881 19,389 0
5.1 Saistības pret valdību 69,701 19,798 0
5.2 Pārējās saistības 8,180 −409 0
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 28,116 8,580 0
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 178 −10 −2
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,059 −1,540 −157
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 16,059 −1,540 −157
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,517 0 −61
10 Pārējās saistības 78,893 1,318 3,966
11 Pārvērtēšanas konti 117,010 0 −8,511
12 Kapitāls un rezerves 68,311 −21 0
Kopā pasīvi 1,208,453 26,546 −4,765