Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 29. juni 2007

4. juli 2007

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 29. juni 2007, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 7,1 mia. euro. Faldet skyldtes hovedsagelig kvartalsvise revalueringsreguleringer samt tre centralbanker i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 1,6 mia. euro til 144,3 mia. euro. Ændringen skyldtes hovedsagelig virkningen af den kvartalsvise revaluering af aktiver og passiver, mens kunde- og porteføljetransaktioner udført af centralbankerne i Eurosystemet i den pågældende periode resulterede i en stigning på 0,6 mia. euro.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) faldt med 0,2 mia. euro til 93,7 mia. euro, og skyldtes for en stor dels vedkommende revalueringsreguleringer. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 5,2 mia. euro til 633,1 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 19,8 mia. euro til 69,7 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 25,5 mia. euro til 463,5 mia. euro. Onsdag den 27. juni 2007 udløb en primær markedsoperation på 288 mia. euro, og en ny på 313,5 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 28. juni 2007 udløb en langfristet markedsoperation på 50 mia. euro, og en ny på 50 mia. euro blev afviklet.

Både anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) og indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 1,1 mia. euro (mod 0,1 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 7,4 mia. euro til 182,1 mia. euro.

Revaluering af Eurosystemets aktiver og passiver ultimo kvartalet

I overensstemmelse med de harmoniserede bogføringsregler for Eurosystemet revalueres Eurosystemets beholdninger af guld, fremmed valuta, værdipapirer og finansielle instrumenter til markedskurser og -priser ved udgangen af hvert kvartal. Nettovirkningen af revalueringen på hver balancepost pr. 29. juni 2007 fremgår af den særskilte kolonne "Ændring i forhold til ugen før pga. justeringer ultimo kvartalet". Guldprisen og de vigtigste kurser anvendt ved revalueringen af balanceposterne var følgende:

Guld: EUR 480,193 pr. fine oz.

USD: 1,3505 pr. EUR

JPY: 166,63 pr. EUR

Særlige trækningsrettigheder (SDR): EUR 1,1224 pr. SDR

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
i) ii)
1 Guld og tilgodehavender i guld 172.756 −631 −6.479
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 141.647 344 −2.111
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.879 −4 −137
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 131.768 348 −1.974
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 24.433 −1.335 −247
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.713 894 −25
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.713 894 −25
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 464.608 26.484 0
5.1 Primære markedsoperationer 313.499 25.497 0
5.2 Langfristede markedsoperationer 150.002 −1 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 1.104 985 0
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 3 3 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 13.759 −671 0
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 93.704 305 −530
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.147 −470 −26
9 Andre aktiver 243.686 1.629 4.650
Aktiver i alt 1.208.453 26.546 −4.765
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
i) ii)
1 Seddelomløb 633.076 5.174 0
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 183.186 −6.369 0
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 182.086 −7.382 0
2.2 Indlånsfacilitet 1.100 1.014 0
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 0 −1 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 226 25 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 77.881 19.389 0
5.1 Offentlig forvaltning og service 69.701 19.798 0
5.2 Andre forpligtelser 8.180 −409 0
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 28.116 8.580 0
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 178 −10 −2
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 16.059 −1.540 −157
8.1 Indlån og andre forpligtelser 16.059 −1.540 −157
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.517 0 −61
10 Andre forpligtelser 78.893 1.318 3.966
11 Revalueringskonti 117.010 0 −8.511
12 Kapital og reserver 68.311 −21 0
Passiver i alt 1.208.453 26.546 −4.765

Medie- og pressehenvendelser