Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 29 juni 2007

4 juli 2007

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 29 juni 2007 motsvarade minskningen på 7,1 miljarder EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) främst kvartalsomvärderingar samt försäljning av guld av tre centralbanker i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld per den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 1,6 miljarder EUR till 144,3 miljarder EUR. Förändringen var främst ett resultat av kvartalsomvärderingar av tillgångar och skulder, medan kund- och portföljtransaktioner som utförts av Eurosystemet under perioden resulterade i en ökning på 0,6 miljard EUR.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) minskade med 0,2 miljarder EUR till 93,7 miljarder EUR huvudsakligen på gurnd av kvartalsomvärderingar. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 5,2 miljarder EUR till 633,1 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 19,8 miljarder EUR till 69,7 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 25,5 miljarder EUR till 463,5 miljarder EUR. Onsdagen den 27 juni 2007 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 288 miljarder EUR och ersattes med en ny på 313,5 miljarder EUR. Torsdagen den 28 juni 2007 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 50 miljarder EUR och ersattes med en ny på 50 miljarder EUR.

Utnyttjandet av båd utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) och inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 1,1 miljarder EUR (jämfört med 0,1 miljard EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 7,4 miljarder EUR till 182,1 miljarder EUR.

Omvärdering av Eurosystemets tillgångar och skulder vid kvartalsskiftet

I enlighet med de harmoniserade redovisningsprinciperna för Eurosystemet omvärderas Eurosystemets innehav av guld, utländsk valuta, värdepapper och finansiella instrument till marknadskurser och -priser vid slutet av varje kvartal. Omvärderingens nettoeffekt på varje post i balansräkningen per den 29 juni 2007 visas i tilläggskolumnen ” Förändring jämfört med föregående vecka till följd av justeringar vid kvartalets slut". Priset på guld och de viktigaste valutakurserna som användes vid omvärderingen av balansposterna var

Guld: 480,193 EUR per fine oz.

1,3505 USD per EUR

166,63 JPY per EUR

Särskilda dragningsrätter: 1,1224 EUR per SDR

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
i) ii)
1 Guld och guldfordringar 172.756 −631 −6.479
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 141.647 344 −2.111
2.1 Fordringar på IMF 9.879 −4 −137
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 131.768 348 −1.974
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 24.433 −1.335 −247
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.713 894 −25
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.713 894 −25
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 464.608 26.484 0
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 313.499 25.497 0
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 150.002 −1 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 1.104 985 0
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 3 3 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 13.759 −671 0
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 93.704 305 −530
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.147 −470 −26
9 Övriga tillgångar 243.686 1.629 4.650
Summa tillgångar 1.208.453 26.546 −4.765
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
i) ii)
1 Utelöpande sedlar 633.076 5.174 0
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 183.186 −6.369 0
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 182.086 −7.382 0
2.2 Inlåningsfacilitet 1.100 1.014 0
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 −1 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 226 25 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 77.881 19.389 0
5.1 Offentliga sektorn 69.701 19.798 0
5.2 Övriga skulder 8.180 −409 0
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 28.116 8.580 0
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 178 −10 −2
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 16.059 −1.540 −157
8.1 Inlåning och övriga skulder 16.059 −1.540 −157
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.517 0 −61
10 Övriga skulder 78.893 1.318 3.966
11 Värderegleringskonton 117.010 0 −8.511
12 Eget kapital 68.311 −21 0
Summa skulder 1.208.453 26.546 −4.765

Kontakt för media