Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 29 czerwca 2007 r.

4 lipca 2007 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 29 czerwca 2007 r. spadek stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 7,1 mld euro wynikał głównie z korekty z tytułu kwartalnej aktualizacji wyceny, a także ze sprzedaży złota przez trzy banki centralne Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) zmniejszyła się o 1,6 mld euro do poziomu 144,3 mld euro. Spadek ten był spowodowany głównie kwartalną aktualizacją wyceny aktywów i pasywów, chociaż w wyniku transakcji klientów oraz transakcji portfelowych przeprowadzonych przez banki centralne Eurosystemu w analizowanym okresie miał miejsce wzrost o 0,6 mld euro.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) obniżyły się o 0,2 mld euro do poziomu 93,7 mld euro, w głównej mierze wskutek korekty z tytułu kwartalnej aktualizacji wyceny. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 5,2 mld euro do poziomu 633,1 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 19,8 mld euro do poziomu 69,7 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 25,5 mld euro do poziomu 463,5 mld euro. W środę, 27 czerwca 2007 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 288 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 313,5 mld euro. W czwartek, 28 czerwca 2007 r., przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 50 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 50 mld euro.

Wykorzystanie zarówno kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5), jak i  depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 1,1 mld euro (w porównaniu z 0,1 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 7,4 mld euro do poziomu 182,1 mld euro.

Aktualizacja wyceny aktywów i pasywów Eurosystemu na koniec kwartału

Zgodnie z ujednoliconymi zasadami rachunkowości Eurosystemu złoto, dewizy, papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe w posiadaniu Eurosystemu są wyceniane na koniec każdego kwartału według kursów i cen rynkowych. Wynik netto z tytułu aktualizacji wyceny poszczególnych pozycji bilansowych na dzień 29 czerwca 2007 r. jest wykazany w dodatkowej kolumnie „ Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu korekt na koniec kwartału”. Przy aktualizacji wyceny pozycji bilansowych zastosowano następujące kursy walutowe oraz cenę złota:

Złoto: 480,193 EUR za 1 uncję czystego złota

1,3505 USD za 1 EUR

166,63 JPY za 1 EUR

SDR (MFW): 1,1224 EUR za 1 XDR

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Złoto i należności w złocie 172.756 −631 −6.479
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 141.647 344 −2.111
2.1 Należności od MFW 9.879 −4 −137
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 131.768 348 −1.974
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 24.433 −1.335 −247
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 16.713 894 −25
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 16.713 894 −25
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 464.608 26.484 0
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 313.499 25.497 0
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 150.002 −1 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 1.104 985 0
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 3 3 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 13.759 −671 0
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 93.704 305 −530
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.147 −470 −26
9 Pozostałe aktywa 243.686 1.629 4.650
Aktywa razem 1.208.453 26.546 −4.765
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Banknoty w obiegu 633.076 5.174 0
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 183.186 −6.369 0
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 182.086 −7.382 0
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 1.100 1.014 0
2.3 Depozyty terminowe 0 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 −1 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 226 25 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 77.881 19.389 0
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 69.701 19.798 0
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.180 −409 0
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 28.116 8.580 0
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 178 −10 −2
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 16.059 −1.540 −157
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 16.059 −1.540 −157
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.517 0 −61
10 Pozostałe zobowiązania 78.893 1.318 3.966
11 Różnice z aktualizacji wyceny 117.010 0 −8.511
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 68.311 −21 0
Pasywa razem 1.208.453 26.546 −4.765

Kontakt z mediami