Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 29. júnu 2007

4. júla 2007

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 29. júna 2007 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 7,1 mld. EUR, najmä v dôsledku štvrťročného precenenia a tiež predaja zlata, ktorý uskutočnili tri centrálne banky Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 1,6 mld. EUR na 144,3 mld. EUR, predovšetkým pod vplyvom štvrťročného precenenia aktív a pasív. Klientske a portfóliové transakcie centrálnych bánk Eurosystému počas sledovaného obdobia viedli k zvýšeniu o 0,6 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) klesol o 0,2 mld. EUR na 93,7 mld. EUR, najmä v dôsledku štvrťročného precenenia. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 5,2 mld. EUR na 633,1 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 19,8 mld. EUR na 69,7 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 25,5 mld. EUR na 463,5 mld. EUR. V stredu 27. júna 2007 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 288 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 313,5 mld. EUR. Vo štvrtok 28. júna 2007 bol splatný dlhodobejší refinančný obchod v objeme 50 mld. EUR a bol uzavretý ďalší v rovnakej výške.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) i objem  jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 1,1 mld. EUR (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) znížil o 7,4 mld. EUR na 182,1 mld. EUR.

Štvrťročné precenenie aktív a pasív Eurosystému

V súlade s harmonizovanými účtovnými pravidlami Eurosystému sa stav zlata, devíz, cenných papierov a finančných nástrojov v držbe Eurosystému na konci každého štvrťroka preceňuje podľa aktuálnych trhových kurzov a cien. Čistý vplyv precenenia na každú súvahovú položku k 29. júnu 2007 je uvedený v pridanom stĺpci „Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku štvrťročných precenení“. Pri precenení zostatkov bola použitá nasledujúca cena zlata a výmenné kurzy:

Zlato: 480,193 EUR za uncu čistého zlata

1,3505 USD/EUR

166,63 JPY/EUR

Osobitné práva čerpania: 1,1224 EUR/SDR

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
i) ii)
1 Zlato a pohľadávky v zlate 172 756 −631 −6 479
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 141 647 344 −2 111
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 879 −4 −137
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 131 768 348 −1 974
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 24 433 −1 335 −247
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 713 894 −25
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 16 713 894 −25
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 464 608 26 484 0
5.1 Hlavné refinančné obchody 313 499 25 497 0
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 150 002 −1 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 1 104 985 0
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 3 3 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 13 759 −671 0
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 93 704 305 −530
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 147 −470 −26
9 Ostatné aktíva 243 686 1 629 4 650
Úhrn aktív 1 208 453 26 546 −4 765
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
i) ii)
1 Bankovky v obehu 633 076 5 174 0
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 183 186 −6 369 0
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 182 086 −7 382 0
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 1 100 1 014 0
2.3 Termínované vklady 0 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 0 −1 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 226 25 0
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 77 881 19 389 0
5.1 Verejná správa 69 701 19 798 0
5.2 Ostatné záväzky 8 180 −409 0
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 28 116 8 580 0
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 178 −10 −2
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 16 059 −1 540 −157
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 16 059 −1 540 −157
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 517 0 −61
10 Ostatné pasíva 78 893 1 318 3 966
11 Účty precenenia 117 010 0 −8 511
12 Kapitál a rezervy 68 311 −21 0
Úhrn pasív 1 208 453 26 546 −4 765

Kontakt pre médiá