Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2007 m. birželio 29 d.

2007 m. liepos 4 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2007 m. birželio 29 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 7,1 mlrd. eurų atlikus ketvirtinį koregavimą dėl perkainojimo ir po to, kai trys iš Eurosistemos centrinių bankų atliko aukso pardavimą (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,6 mlrd. eurų – iki 144,3 mlrd. eurų, daugiausia dėl ketvirtinio turto ir įsipareigojimų perkainojimo, o dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, kurias per apžvelgiamą laikotarpį atliko Eurosistemos centriniai bankai, Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta padidėjo 0,6 mlrd. eurų.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 93,7 mlrd. eurų, daugiausia dėl ketvirtinio koregavimo dėl perkainojimo. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 5,2 mlrd. eurų – iki 633,1 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 19,8 mlrd. eurų – iki 69,7 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 25,5 mlrd. eurų – iki 463,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2007 m. birželio 27 d., baigėsi 288 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 313,5 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2007 m. birželio 28 d., baigėsi 50 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 50 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) ir indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 1,1 mlrd. eurų (palyginti su 0,1 mlrd. eurų pasinaudojimu praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 7,4 mlrd. eurų – iki 182,1 mlrd. eurų.

Eurosistemos turto ir įsipareigojimų perkainojimas ketvirčio pabaigoje

Remiantis Eurosistemos suderintomis apskaitos taisyklėmis, Eurosistemos auksas, užsienio valiuta, vertybiniai popieriai ir finansinės priemonės perkainojamos kiekvieno ketvirčio pabaigoje rinkos palūkanų normomis ir kainomis. Kaip perkainojimas paveikė kiekvieną balanso straipsnį 2007 m. birželio 29 d. parodyta papildomame stulpelyje „ Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite, dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje“. Toliau nurodyta aukso kaina ir likučių perkainojimui naudoti pagrindiniai valiutų kursai:

Auksas: 480,193 EUR/aukštos prabos aukso uncija

USD: 1,3505 USD/EUR

JPY: 166,63 JPY/EUR

Specialiosios skolinimosi teisės: 1,1224 EUR/SST

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Auksas ir gautinas auksas 172 756 −631 −6 479
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 141 647 344 −2 111
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 879 −4 −137
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 131 768 348 −1 974
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 24 433 −1 335 −247
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 713 894 −25
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 713 894 −25
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 464 608 26 484 0
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 313 499 25 497 0
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 150 002 −1 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 1 104 985 0
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 3 3 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 13 759 −671 0
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 93 704 305 −530
8 Valdžios skola eurais 37 147 −470 −26
9 Kitas turtas 243 686 1 629 4 650
Visas turtas 1 208 453 26 546 −4 765
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Banknotai apyvartoje 633 076 5 174 0
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 183 186 −6 369 0
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 182 086 −7 382 0
2.2 Indėlių galimybė 1 100 1 014 0
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 −1 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 226 25 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 77 881 19 389 0
5.1 Valdžiai 69 701 19 798 0
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 180 −409 0
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 28 116 8 580 0
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 178 −10 −2
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 16 059 −1 540 −157
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 16 059 −1 540 −157
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 517 0 −61
10 Kiti įsipareigojimai 78 893 1 318 3 966
11 Perkainojimo sąskaitos 117 010 0 −8 511
12 Kapitalas ir rezervai 68 311 −21 0
Visi įsipareigojimai 1 208 453 26 546 −4 765

Kontaktai žiniasklaidai