Menu
INFORMĀCIJA PRESEI

ECB Padomes atzinums par jauna ECB Valdes locekļa iecelšanu amatā

2011. gada 6. oktobrī

Šīsdienas sanāksmē Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padome pieņēma atzinumu par Eiropas Savienības Padomes ieteikumu par jauna ECB Valdes locekļa iecelšanu amatā.

ECB Padomei nav iebildumu pret piedāvāto kandidātu Jergu Asmusenu (Jörg Asmussen), kas ir persona ar nevainojamu reputāciju un profesionālu pieredzi monetāros vai banku jautājumos, kā tas prasīts Līguma par Eiropas Savienības darbību 283. panta 2. punktā.

Pēc ECB Padomes atzinuma un Eiropas Parlamenta atzinuma saņemšanas lēmumu par iecelšanu amatā pieņems Eiropadome, balsojot locekļiem, kuri pārstāv euro zonas valstis.

ECB Padomes atzinums, kas drīz tiks publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī", visās oficiālajās ES valodās pieejams ECB interneta lapā.

Legal framework

Kontaktinformācija presei