Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.
PRESS RELEASE

Memorandum of Understanding on co-operation between the Banking Supervisors, Central Banks and Finance Ministries of the European Union in Financial Crisis situations

18 May 2005

1. The banking supervisory authorities, the central banks and the Finance Ministries of the European Union (EU) have agreed on a Memorandum of Understanding on co-operation in financial crisis situations (hereinafter referred to as the "MoU". The full list of the authorities which have endorsed this MoU is included in the Annex to this press release. The MoU shall enter into effect on 1 July 2005. The MoU agreement will not be a public document.

2. The increasing integration of markets and market infrastructures in the EU’s single financial market promotes financial stability since a larger and more diversified financial system will be better able to absorb potential financial shocks, and possibly to prevent them through wider risk management resources. At the same time, financial market integration and the growing number of cross-border financial institutions, may also increase the scope for cross-border contagion and thus the potential magnitude of a systemic crisis affecting more than one Member State. In this context, it is important to further enhance the practical arrangements concerning co-operation in cross-border crisis situations at the EU level among the authorities potentially involved in preserving financial stability. Against this background, the MoU – as a building-block for such practical arrangements – will apply to crisis situations with a potential for both cross-border and systemic impact affecting individual credit institutions, banking groups or banking components of financial groups, as well as to other possible systemic disturbances with cross-border implications in the financial markets, including those affecting payment systems or other financial market infrastructures.

3. Building on the existing EU and national legislation and arrangements, the MoU aims at supporting and promoting co-operation in crisis situations between banking supervisors, central banks and finance ministries. The MoU consists of a set of principles and procedures for sharing information, views and assessments, in order to facilitate the pursuance by these authorities of their respective policy functions and preserve the overall stability of the financial system of individual Member States and of the EU as a whole. In particular, these authorities should be in a position, if needed, to engage in informed discussions amongst themselves at the cross-border level – on the basis of existing networks and committees – in the case of crisis situations affecting the financial system of more than one Member State or the EU as a whole. In cases where EU-wide multilateral co-operation among authorities might be needed, the existing EU committees may, within the scope of their role and tasks, be utilised for facilitating the process of exchange of information, views and assessments, along with the central role of the consolidating supervisor, especially for the dissemination of information among interested parties.

4. The principles and procedures contained in the MoU deal specifically with the sharing of information, views and assessments among the authorities potentially involved in a crisis situation, the appropriate procedures for such sharing of information and the conditions for cooperation and information flow at the national and cross-border level. In order to further support the enhanced cross-border co-operation between authorities, the MoU also includes arrangements for the development, at the national and EU level, of contingency plans for the management of crisis situations, along with stress-testing and simulation exercises.

5. The Memorandum of understanding should not be construed as representing an exception to

(i) the principle of the firm’s owners’/shareholders’ primary financial responsibility,

(ii) the need for creditor vigilance, and

(iii) the primacy of market-led solutions to solve a crisis situation in individual institutions.

6. An MoU is a non-legally binding instrument for setting forth practical arrangements aimed at promoting co-operation between authorities in crisis or potential crisis situations without overriding their respective institutional responsibilities or restricting their capacity for independent and timely decision-making in their respective fields of competence, notably with regard to the conduct of day-to-day central banking and supervisory tasks, as set out in national and Community legislation.

7. Crisis situations may in practice involve a wider range of authorities and respective functions, including other financial supervisory authorities, deposit insurance schemes and competition policy authorities, and the MoU is without prejudice to further co-operation arrangements involving a wider range of authorities. Although certain crises may require international co-operation with authorities whose jurisdiction lies outside the EU, the MoU does not deal with such co-operation at present.

8. The MoU complements and is without prejudice to other co-operation arrangements especially between banking supervisors and central banks, in particular the Memorandum of Understanding on high-level principles of co-operation between the EU banking supervisors and central banks in crisis management situations adopted in 2003 (see the press release of 10 March 2003). The main difference between the 2003 MoU and the new MoU relates to its scope. While the former deals with co-operation between EU banking supervisors and central banks only, the latter addresses co-operation involving the EU Finance Ministries as well. Both MoUs are applicable to cross-border systemic crises but the 2003 MoU also deals with stages of detection and activation of specifically supervisory and central banking tools in financial crises.

ANNEX

Parties to the Memorandum of Understanding:

Banking Supervisory Authorities

Finanzmarktaufsicht, Austria

Commission bancaire, financière et des assurances/Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Belgium

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Česká národní banka

Finanstilsynet, Denmark

Finantsinspektsioon, Estonia

Rahoitustarkastus, Finland

Commission Bancaire, France

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Germany

Deutsche Bundesbank

Τράπεζα της Ελλάδος

Pénzügyi Szervezetek Allami Felügyelete, Hungary

Irish Financial Services Regulatory Authority

Banca d’Italia

Finanšu un Kapitala Tirgus Komisija, Latvia

Lietuvos bankas

Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg

Malta Financial Services Authority

De Nederlandsche Bank

Komisja Nadzoru Bankowego, Poland

Banco de Portugal

Národná banka Slovenska

Banka Slovenije

Banco de España

Finansinspektionen, Sweden

Financial Services Authority, United Kingdom

Central Banks

Oesterreichische Nationalbank

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Česká národní banka

Danmarks Nationalbank

Eesti Pank

Suomen Pankki – Finlands Bank

Banque de France

Deutsche Bundesbank

Τράπεζα της Ελλάδος

Magyar Nemzeti Bank

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Banca d’Italia

Latvijas Banka

Lietuvos bankas

Banque centrale du Luxembourg

Central Bank of Malta

De Nederlandsche Bank

Narodowy Bank Polski

Banco de Portugal

Národná banka Slovenska

Banka Slovenije

Banco de España

Sveriges Riksbank

Bank of England

European Central Bank

Finance Ministries

Bundesministerium für Finanzen, Austria

Service Public Fédéral Finances, Belgium

Υπουργείο Οικονομικών, Cyprous

Ministerstvo Financí, Czech Republic

Finansministeriet, Denmark

Eesti Vabarigiigi Rahandusministeerium, Estonia

Valtiovarainministeriö, Finland

Ministère de l’Économie des Finances et de l’Industrie, France

Bundesministerium der Finanzen, Germany

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Greece

Pénzügyminisztérium, Hungary

Department of Finance, Ireland

Ministero dell’Economie e delle Finanze, Italy

Finansu Ministrija, Latvia

Lietuvos Respublikos Finansų Ministerija, Lithuania

Ministère des Finances, Luxembourg

Ministeru tal-Finanzi, Malta

Ministerie van Financiën, the Netherlands

Ministerstwo Finansów, Poland

Ministério das Finanças e da Administração Pública, Portugal

Ministerstvo Financií, Slovakia

Ministrstvo za finance, Slovenia

Consejería de Economía y Hacienda, Spain

Finansdepartementet, Sweden

HM Treasury, UK

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου
SEE ALSO

Find out more about related content

Related press release

MoU adopted in 2003