ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΙΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟ 2003

23 Ιανουαρίου 2003

Σε συνέχεια του δελτίου Τύπου της 10ης Ιουλίου 2002, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε να διατηρήσει στα 15 δισεκατομμύρια ευρώ το ποσό κατανομής για κάθε πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης που θα διενεργηθεί το 2003.

Με το εν λόγω ποσό λαμβάνονται υπόψη οι αναμενόμενες ανάγκες σε ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος της ζώνης του ευρώ το 2003 και αντανακλάται η επιθυμία του Ευρωσυστήματος να εξακολουθήσει να παρέχει τον κύριο όγκο ρευστότητας μέσω των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενδέχεται να προσαρμόσει το ποσό κατανομής στις αρχές του επόμενου έτους.

Εκπρόσωποι Τύπου