PERSBERICHT

Monetaire-beleidsbeslissingen

13 september 2001

De Raad van Bestuur van de ECB spreekt zijn diepe bedroefdheid uit over de ongekende en tragische terroristische gebeurtenissen die zich in de Verenigde Staten hebben voorgedaan, en betuigt zijn diepste deelneming aan allen die door deze vreselijke daden zijn getroffen. De fundamentele sterkte en veerkracht van het Amerikaanse economische stelsel zullen door de recente gebeurtenissen niet worden geschaad.

Tijdens de vergadering van vandaag heeft de Raad van Bestuur besloten dat de minimale inschrijvingsrente voor de basis-herfinancieringstransacties en de rentetarieven voor de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit onveranderd zullen blijven op respectievelijk 4,25%, 5,25% en 3,25%.

De Raad van Bestuur zal de verdere ontwikkelingen in de Amerikaanse economie en de wereldeconomie nauwlettend volgen.

De Raad van Bestuur bevestigt hierbij nog eens dat het Eurosysteem de normale werking van de markten zal ondersteunen. In dit kader heeft het Eurosysteem gisteren en vandaag liquiditeitsverschaffende 'fine-tuning'-transacties uitgevoerd. Hoewel de verwachting is dat er sprake zal zijn van normale marktomstandigheden in de voor ons liggende periode, zal het Eurosysteem de ontwikkelingen in de financiële markten nauwlettend blijven volgen en, indien nodig, actie ondernemen. Het Eurosysteem coördineert zijn activiteiten met de Federal Reserve System van de Verenigde Staten en andere belangrijke centrale banken van de wereld.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

Contactpersonen voor de media