European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
  • OŚWIADCZENIE WSTĘPNE

KONFERENCJA PRASOWA

Mario Draghi, prezes EBC
Luis de Guindos, wiceprezes EBC
Frankfurt nad Menem, 13 września 2018

Szanowni Państwo, wspólnie z panem wiceprezesem mamy przyjemność powitać Państwa na naszej konferencji prasowej. Przedstawimy teraz wyniki dzisiejszego posiedzenia Rady Prezesów, na którym obecny był także wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis.

Na podstawie regularnej analizy ekonomicznej i monetarnej postanowiliśmy utrzymać podstawowe stopy procentowe EBC bez zmian. W dalszym ciągu oczekujemy, że stopy te pozostaną na obecnym poziomie przynajmniej do lata 2019, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do zapewnienia dalszego trwałego zbliżania się inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2% w średnim okresie.

Jeśli chodzi o niestandardowe środki polityki pieniężnej, będziemy kontynuować zakupy netto w ramach programu skupu aktywów (APP) na obecnym poziomie 30 mld euro miesięcznie do końca bieżącego miesiąca. Co do okresu po wrześniu 2018, miesięczna kwota zakupów aktywów netto do końca grudnia 2018 zostanie przez nas obniżona do 15 mld euro, a następnie, zgodnie z naszymi przewidywaniami – o ile średniookresowe perspektywy inflacji znajdą potwierdzenie w aktualnych danych – zakupy aktywów netto zostaną zakończone. Zamierzamy reinwestować spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP przez dłuższy czas po zakończeniu zakupów aktywów netto, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do utrzymania korzystnych warunków płynnościowych i zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej.

Napływające informacje, w tym nowe projekcje ekspertów EBC z września 2018, zasadniczo potwierdzają naszą wcześniejsza ocenę, że w strefie euro trwa powszechne ożywienie gospodarcze, a inflacja stopniowo rośnie. Mocne fundamenty gospodarki w dalszym ciągu utwierdzają nas w przekonaniu, że inflacja będzie stabilnie zbliżać się do docelowego poziomu i że trend ten utrzyma się także po stopniowym wygaszeniu zakupów aktywów netto. Jednocześnie w ostatnim okresie nasiliły się obawy dotyczące wzrostu protekcjonizmu, podatności gospodarek wschodzących na szoki i zmienności na rynkach finansowych. Aby podtrzymać dalsze narastanie wewnętrznej presji cenowej i inflację ogółem w średnim okresie, nadal potrzeba bodźców monetarnych o znacznej skali. Źródłem wsparcia monetarnego są w dalszym ciągu zakupy aktywów netto, które będą prowadzone do końca roku, oraz pokaźny zasób nabytych aktywów i ich przyszłe reinwestowanie, a także nasza rozszerzona zapowiedź (forward guidance) dotycząca podstawowych stóp procentowych EBC. W każdym razie Rada Prezesów jest przygotowana na takie dostosowanie wszystkich narzędzi, jakimi dysponuje, aby sprawić, że inflacja będzie w dalszym ciągu stabilnie zbliżać się do naszego celu inflacyjnego.

Przedstawię teraz bardziej szczegółowo naszą ocenę sytuacji, poczynając od analizy ekonomicznej. Realny PKB strefy euro w drugim kwartale 2018 zwiększył się w ujęciu kwartalnym o 0,4%; tempo wzrostu było takie samo jak w poprzednim kwartale. Pomimo pewnego wyhamowania wzrostu gospodarczego w porównaniu z wysoką dynamiką z 2017 roku najnowsze wskaźniki gospodarcze i dane ankietowe potwierdzają w sumie, że wzrost gospodarczy w strefie euro postępuje i ma szeroki zasięg. Zastosowane przez nas środki polityki pieniężnej w dalszym ciągu pobudzają popyt wewnętrzny. Spożycie prywatne jest wspierane przez trwający wzrost zatrudnienia, który z kolei wynika m.in. z wcześniejszych reform rynku pracy, oraz przez wzrost płac. Inwestycjom biznesowym sprzyjają korzystne warunki finansowania, wzrost rentowności przedsiębiorstw i mocny popyt. Inwestycje mieszkaniowe nadal są mocne. Ponadto oczekuje się, że dalsze ożywienie w gospodarce światowej będzie bodźcem dla eksportu strefy euro.

Taka ocena jest zasadniczo zgodna z projekcjami makroekonomicznymi ekspertów EBC dla strefy euro z września 2018, według których roczny realny PKB wzrośnie w 2018 o 2,0%, w 2019 o 1,8%, zaś w 2020 o 1,7%. W porównaniu z projekcjami makroekonomicznymi ekspertów Eurosystemu z czerwca 2018 prognozy wzrostu realnego PKB na lata 2018 i 2019 zostały zrewidowane lekko w dół, głównie w wyniku nieco słabszej kontrybucji popytu zewnętrznego.

Nadal ocenia się, że pro- i antywzrostowe czynniki ryzyka w strefie euro zasadniczo się równoważą. Jednocześnie w ostatnim okresie nasiliły się zagrożenia wynikające ze wzrostu protekcjonizmu, podatności gospodarek wschodzących na szoki i zmienności na rynkach finansowych.

Według szacunków flash Eurostatu roczna inflacja HICP w strefie euro w sierpniu 2018 wyniosła 2,0%, wobec 2,1% w lipcu. Na podstawie aktualnych cen terminowych ropy przewiduje się, że roczna inflacja ogółem do końca roku będzie prawdopodobnie oscylować wokół obecnego poziomu. Miary inflacji bazowej pozostają wprawdzie ogólnie niewielkie, ale rosną w porównaniu z wcześniejszymi niskimi wartościami. Wewnętrzna presja kosztowa umacnia się i rozszerza w warunkach wysokiego wykorzystania mocy produkcyjnych i zacieśniania się rynków pracy, przekładającego się na wzrost płac. Ustępuje też niepewność co do perspektyw inflacji. Jeśli chodzi o widoki na przyszłość, oczekujemy, że pod koniec roku inflacja bazowa pójdzie w górę i w średnim okresie będzie stopniowo rosnąć, pobudzana przez zastosowane przez nas środki polityki pieniężnej, postępujące ożywienie gospodarcze i rosnącą dynamikę płac.

Taka ocena jest również zasadniczo zgodna z projekcjami makroekonomicznymi ekspertów EBC dla strefy euro z września 2018, według których roczna inflacja HICP w 2018, 2019 i 2020 ma wynieść 1,7%, czyli bez zmian wobec projekcji makroekonomicznych ekspertów Eurosystemu z czerwca 2018.

W obszarze analizy monetarnej dynamika szerokiego pieniądza (agregatu M3) w lipcu 2018 zmalała do 4,0%, z 4,5% w czerwcu. Pomimo pewnej zmienności przepływów miesięcznych dynamikę M3 coraz bardziej pobudza kreacja kredytów przez banki. Głównym czynnikiem wzrostu podaży szerokiego pieniądza wciąż był wąski agregat M1.

Nadal trwa poprawa dynamiki kredytów dla sektora prywatnego, obserwowana od początku 2014 roku. W lipcu 2018 roczna dynamika kredytów dla przedsiębiorstw osiągnęła 4,1%, a roczna dynamika kredytów dla gospodarstw domowych wyniosła 3,0%; obie wartości nie zmieniły się od czerwca.

Transmisja środków polityki pieniężnej wprowadzonych od czerwca 2014 wciąż wywiera zdecydowanie korzystny wpływ na warunki zaciągania kredytów przez przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe, dostępność finansowania – zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw – oraz akcję kredytową w całej strefie euro.

Podsumowując, zestawienie wyników analizy ekonomicznej z sygnałami płynącymi z analizy monetarnej potwierdziło, że zapewnienie trwałego powrotu inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2% w średnim okresie nadal wymaga zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej.

Osiągnięcie maksymalnych korzyści z zastosowanych przez nas środków wymaga bardziej zdecydowanego wkładu innych obszarów polityki w podnoszenie długoterminowego potencjału wzrostowego i zmniejszanie wrażliwości na szoki. W celu zwiększenia odporności gospodarki, zmniejszenia bezrobocia strukturalnego oraz pobudzenia wydajności i potencjału wzrostowego strefy euro trzeba znacznie przyspieszyć realizację reform strukturalnych w krajach tej strefy. Co do polityki fiskalnej, obecne powszechne ożywienie przemawia za odbudową buforów fiskalnych. Jest to szczególnie ważne w przypadku krajów, które wciąż mają wysoki dług publiczny; utrzymanie w nich dobrej sytuacji fiskalnej wymaga ścisłego przestrzegania postanowień paktu stabilności i wzrostu. Podobnie kluczowym warunkiem wzmocnienia odporności gospodarki strefy euro pozostaje przejrzysta i konsekwentna realizacja unijnych ram zarządzania fiskalnego i gospodarczego – przez cały czas i we wszystkich krajach. Sprawą priorytetową jest nadal poprawa funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej. Rada Prezesów wzywa do podjęcia konkretnych i zdecydowanych działań na rzecz ukończenia budowy unii bankowej i unii rynków kapitałowych.

Teraz odpowiemy na Państwa pytania.

Dosłowny tekst przyjęty przez Radę Prezesów znajduje się w wersji angielskiej.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami