European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

13 januari 2023
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 592.998 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 525.632 −411
  2.1 Vorderingen op het IMF 229.743 12
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 295.889 −423
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 20.916 329
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 12.478 552
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 12.478 552
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 1.322.377 −168
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 955 −168
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.321.422 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 24.756 −7.055
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 5.129.338 5.601
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.949.719 7.435
  7.2 Overige effecten 179.619 −1.834
8 Overheidsschuld, luidende in euro 21.589 0
9 Overige activa 321.967 5.168
Totaal activa 7.972.052 4.017
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.566.196 −6.312
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 4.299.989 11.166
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 172.501 −29.784
  2.2 Depositofaciliteit 4.126.243 40.923
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1.245 27
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 57.480 3.823
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 472.509 38.872
  5.1 Overheid 369.328 42.308
  5.2 Overige verplichtingen 103.180 −3.436
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 378.255 −46.582
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.015 8
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.768 2
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 4.768 2
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 182.361 0
10 Overige passiva 295.026 2.548
11 Herwaarderingsrekeningen 588.700 −1
12 Kapitaal en reserves 115.754 491
Totaal passiva 7.972.052 4.017
Annexes
17 January 2023