European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

25 november 2022
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 592.848 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 549.830 646
  2.1 Vorderingen op het IMF 238.147 779
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 311.683 −133
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 26.286 528
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 11.337 84
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 11.337 84
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 1.821.841 −296.095
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 1.835 206
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.819.976 −296.294
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 30 −7
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 19.408 2.229
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 5.109.028 −4.477
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.944.304 −5.510
  7.2 Overige effecten 164.724 1.033
8 Overheidsschuld, luidende in euro 21.724 0
9 Overige activa 319.139 −535
Totaal activa 8.471.442 −297.620
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.557.705 −447
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 4.553.497 −299.762
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 203.439 −8.090
  2.2 Depositofaciliteit 4.348.458 −290.489
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1.600 −1.183
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 45.618 −3.379
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 675.316 −6.233
  5.1 Overheid 558.773 −9.637
  5.2 Overige verplichtingen 116.543 3.405
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 383.334 18.088
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 12.723 172
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.541 −175
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.541 −175
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 189.859 0
10 Overige passiva 321.453 −5.884
11 Herwaarderingsrekeningen 611.738 0
12 Kapitaal en reserves 114.658 0
Totaal passiva 8.471.442 −297.620
Annexes
29 November 2022