European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

23 juli 2021
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 514.691 −2
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 353.954 −991
  2.1 Vorderingen op het IMF 87.247 182
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 266.707 −1.173
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 26.581 1.178
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 10.921 661
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 10.921 661
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.216.803 13
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 55 13
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 2.216.748 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 31.248 −405
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 4.499.404 32.694
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.312.960 32.806
  7.2 Overige effecten 186.445 −113
8 Overheidsschuld, luidende in euro 22.142 0
9 Overige activa 312.300 4.240
Totaal activa 7.988.045 37.388
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.494.020 2.282
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 4.391.443 −39.137
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 3.605.696 −4.943
  2.2 Depositofaciliteit 783.898 −34.191
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1.849 −3
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 23.071 2.307
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 807.733 55.485
  5.1 Overheid 702.500 52.040
  5.2 Overige verplichtingen 105.233 3.445
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 292.869 15.264
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.214 −83
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.394 −81
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 2.394 −81
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 55.795 0
10 Overige passiva 303.448 1.350
11 Herwaarderingsrekeningen 497.589 0
12 Kapitaal en reserves 109.471 0
Totaal passiva 7.988.045 37.388
Annexes
27 July 2021