Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 16. listopadu 2007

20. listopadu 2007

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 16. listopadu 2007 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 53 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě z 27. září 2004), a čistému nákupu zlatých mincí další z centrálních bank Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 0,1 mld. EUR na 142,1 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) klesl o 1,4 mld. EUR na 95,1 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 1,5 mld. EUR na 640,6 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 0,4 mld. EUR na 45,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 23 mld. EUR na 447,7 mld. EUR. Ve středu 14. listopadu 2007 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 160 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 182 mld. EUR.

Pomocí mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,9 mld. EUR (ve srovnání s minulým týdnem, kdy zůstala prakticky nevyužita), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,2 mld. EUR (na rozdíl od 0,3 mld. EUR uložených během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí se zvýšil zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 24,3 mld. EUR na 215,1 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 185 420 −53
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 141 545 −1 461
2.1 Pohledávky za MMF 9 251 −25
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 132 294 −1 436
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 23 165 −189
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 685 −2 044
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 685 −2 044
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 447 883 22 873
5.1 Hlavní refinanční operace 182 002 21 999
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 265 005 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 874 873
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 2 1
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 20 106 2 285
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 95 050 −1 441
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 110 0
9 Ostatní aktiva 305 797 3 319
Aktiva celkem 1 271 761 23 289
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 640 622 −1 501
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 215 273 24 185
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 215 070 24 264
2.2 Vkladová facilita 192 −78
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 11 −1
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 170 2
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 53 351 −64
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 45 437 −432
5.2 Ostatní závazky 7 914 368
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 27 257 460
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 901 719
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 16 358 −2 437
8.1 Vklady a ostatní závazky 16 358 −2 437
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 398 0
10 Ostatní pasiva 112 468 1 923
11 Účty přecenění 131 060 0
12 Kapitál a rezervní fondy 68 903 2
Pasiva celkem 1 271 761 23 289

Kontakty pro média