Eurosystemets konsoliderede balance pr. 16. november 2007

20. november 2007

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 16. november 2007, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 53 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004) og en anden centralbank i Eurosystemets nettokøb af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,1 mia. euro til 142,1 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) faldt med 1,4 mia. euro til 95,1 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1,5 mia. euro til 640,6 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 0,4 mia. euro til 45,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 23 mia. euro til 447,7 mia. euro. Onsdag den 14. november 2007 udløb en primær markedsoperation på 160 mia. euro, og en ny på 182 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,9 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,2 mia. euro (mod 0,3 mia. i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 24,3 mia. euro til 215,1 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 185.420 −53
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 141.545 −1.461
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.251 −25
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 132.294 −1.436
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 23.165 −189
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.685 −2.044
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.685 −2.044
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 447.883 22.873
5.1 Primære markedsoperationer 182.002 21.999
5.2 Langfristede markedsoperationer 265.005 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 874 873
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 2 1
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 20.106 2.285
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 95.050 −1.441
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.110 0
9 Andre aktiver 305.797 3.319
Aktiver i alt 1.271.761 23.289
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 640.622 −1.501
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 215.273 24.185
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 215.070 24.264
2.2 Indlånsfacilitet 192 −78
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 11 −1
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 170 2
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 53.351 −64
5.1 Offentlig forvaltning og service 45.437 −432
5.2 Andre forpligtelser 7.914 368
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 27.257 460
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 901 719
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 16.358 −2.437
8.1 Indlån og andre forpligtelser 16.358 −2.437
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.398 0
10 Andre forpligtelser 112.468 1.923
11 Revalueringskonti 131.060 0
12 Kapital og reserver 68.903 2
Passiver i alt 1.271.761 23.289

Medie- og pressehenvendelser