Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2007. gada 16. novembrī

2007. gada 20. novembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2007. gada 16. novembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 53 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu) un vienai Eurosistēmas centrālajai bankai veicot zelta monētu neto pirkumu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 142.1 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms samazinājās par 1.4 mljrd. euro (līdz 95.1 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.5 mljrd. euro (līdz 640.6 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.4 mljrd. euro (līdz 45.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 23 mljrd. euro (līdz 447.7 mljrd. euro). Trešdien, 2007. gada 14. novembrī galvenajai refinansēšanas operācijai 160 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 182 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.9 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.3 mljrd. euro ).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 24.3 mljrd. euro (līdz 215.1 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 185,420 −53
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 141,545 −1,461
2.1 SVF debitoru parādi 9,251 −25
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 132,294 −1,436
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 23,165 −189
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,685 −2,044
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15,685 −2,044
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 447,883 22,873
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 182,002 21,999
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 265,005 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 874 873
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 2 1
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 20,106 2,285
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 95,050 −1,441
8 Valdības parāds euro 37,110 0
9 Pārējie aktīvi 305,797 3,319
Kopā aktīvi 1,271,761 23,289
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 640,622 −1,501
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 215,273 24,185
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 215,070 24,264
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 192 −78
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 11 −1
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 170 2
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 53,351 −64
5.1 Saistības pret valdību 45,437 −432
5.2 Pārējās saistības 7,914 368
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 27,257 460
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 901 719
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,358 −2,437
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 16,358 −2,437
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,398 0
10 Pārējās saistības 112,468 1,923
11 Pārvērtēšanas konti 131,060 0
12 Kapitāls un rezerves 68,903 2
Kopā pasīvi 1,271,761 23,289

Kontaktinformācija presei