Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2007 m. lapkričio 16 d.

2007 m. lapkričio 20 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2007 m. lapkričio 16 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 53 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi) ir dėl kito Eurosistemos centrinio banko atlikto grynojo aukso monetų pirkimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 142,1 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 1,4 mlrd. eurų – iki 95,1 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,5 mlrd. eurų – iki 640,6 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 45,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 23 mlrd. eurų – iki 447,7 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2007 m. lapkričio 14 d., baigėsi 160 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 182 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,9 mlrd. eurų (palyginti su beveik nuliniu praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų (palyginti su 0,3 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 24,3 mlrd. eurų – iki 215,1 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 185 420 −53
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 141 545 −1 461
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 251 −25
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 132 294 −1 436
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 23 165 −189
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 685 −2 044
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 685 −2 044
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 447 883 22 873
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 182 002 21 999
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 265 005 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 874 873
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 1
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 20 106 2 285
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 95 050 −1 441
8 Valdžios skola eurais 37 110 0
9 Kitas turtas 305 797 3 319
Visas turtas 1 271 761 23 289
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 640 622 −1 501
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 215 273 24 185
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 215 070 24 264
2.2 Indėlių galimybė 192 −78
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 11 −1
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 170 2
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 53 351 −64
5.1 Valdžiai 45 437 −432
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 914 368
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 27 257 460
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 901 719
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 16 358 −2 437
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 16 358 −2 437
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 398 0
10 Kiti įsipareigojimai 112 468 1 923
11 Perkainojimo sąskaitos 131 060 0
12 Kapitalas ir rezervai 68 903 2
Visi įsipareigojimai 1 271 761 23 289

Kontaktai žiniasklaidai