De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 16 november 2007

20 november 2007

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 16 november 2007 was de daling van EUR 53 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudakkoord tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem en de netto aankoop van gouden munten door een andere centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,1 miljard tot EUR 142,1 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) daalden met EUR 1,4 miljard naar EUR 95,1 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,5 miljard naar EUR 640,6 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 0,4 miljard naar EUR 45,4 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 23 miljard naar EUR 447,7 miljard. Op woensdag 14 november 2007 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 160 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 182 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,9 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,2 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 0,3 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 24,3 miljard naar EUR 215,1 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 185.420 −53
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 141.545 −1.461
2.1 Vorderingen op het IMF 9.251 −25
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 132.294 −1.436
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 23.165 −189
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.685 −2.044
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 15.685 −2.044
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 447.883 22.873
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 182.002 21.999
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 265.005 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 874 873
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 2 1
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 20.106 2.285
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 95.050 −1.441
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.110 0
9 Overige activa 305.797 3.319
Totaal activa 1.271.761 23.289
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 640.622 −1.501
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 215.273 24.185
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 215.070 24.264
2.2 Depositofaciliteit 192 −78
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 11 −1
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 170 2
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 53.351 −64
5.1 Overheid 45.437 −432
5.2 Overige verplichtingen 7.914 368
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 27.257 460
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 901 719
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 16.358 −2.437
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 16.358 −2.437
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.398 0
10 Overige passiva 112.468 1.923
11 Herwaarderingsrekeningen 131.060 0
12 Kapitaal en reserves 68.903 2
Totaal passiva 1.271.761 23.289

Contactpersonen voor de media