Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 16. novembru 2007

20. novembra 2007

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 16. novembra 2007 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 53 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna centrálna banka Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004), a čistého nákupu zlatých mincí v inej centrálnej banke Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,1 mld. EUR na 142,1 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) klesol o 1,4 mld. EUR na 95,1 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa znížila o 1,5 mld. EUR na 640,6 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 0,4 mld. EUR na 45,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 23 mld. EUR na 447,7 mld. EUR. V stredu 14. novembra 2007 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 160 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 182 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) predstavoval 0,9 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem  jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 0,2 mld. EUR (v porovnaní s 0,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 24,3 mld. EUR na 215,1 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 185 420 −53
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 141 545 −1 461
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 251 −25
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 132 294 −1 436
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 23 165 −189
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 685 −2 044
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 15 685 −2 044
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 447 883 22 873
5.1 Hlavné refinančné obchody 182 002 21 999
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 265 005 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 874 873
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 2 1
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 20 106 2 285
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 95 050 −1 441
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 110 0
9 Ostatné aktíva 305 797 3 319
Úhrn aktív 1 271 761 23 289
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 640 622 −1 501
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 215 273 24 185
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 215 070 24 264
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 192 −78
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 11 −1
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 170 2
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 53 351 −64
5.1 Verejná správa 45 437 −432
5.2 Ostatné záväzky 7 914 368
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 27 257 460
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 901 719
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 16 358 −2 437
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 16 358 −2 437
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 398 0
10 Ostatné pasíva 112 468 1 923
11 Účty precenenia 131 060 0
12 Kapitál a rezervy 68 903 2
Úhrn pasív 1 271 761 23 289

Kontakt pre médiá