Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 16. novembra 2007

20. november 2007

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 16. novembra 2007, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 53 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004) in neto nakupa zlatih kovancev s strani druge centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,1 milijarde EUR na 142,1 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je zmanjšalo za 1,4 milijarde EUR na 95,1 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,5 milijarde EUR na 640,6 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 0,4 milijarde EUR na 45,4 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 23 milijard EUR na 447,7 milijarde EUR. V sredo, 14. novembra 2007, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 160 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 182 milijard EUR.

Zadolževanje preko odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašalo 0,9 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 0,2 milijarde EUR (v primerjavi s prejšnjim tednom, ko je znašalo 0,3 milijarde EUR).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 24,3 milijarde EUR na 215,1 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 185.420 −53
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 141.545 −1.461
2.1 Terjatve do MDS 9.251 −25
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 132.294 −1.436
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 23.165 −189
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 15.685 −2.044
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.685 −2.044
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 447.883 22.873
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 182.002 21.999
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 265.005 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 874 873
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 2 1
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 20.106 2.285
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 95.050 −1.441
8 Dolg širše države v EUR 37.110 0
9 Druga sredstva 305.797 3.319
Skupaj sredstva 1.271.761 23.289
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 640.622 −1.501
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 215.273 24.185
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 215.070 24.264
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 192 −78
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 11 −1
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 170 2
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 53.351 −64
5.1 Širša država 45.437 −432
5.2 Druge obveznosti 7.914 368
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 27.257 460
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 901 719
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 16.358 −2.437
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 16.358 −2.437
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.398 0
10 Druge obveznosti 112.468 1.923
11 Računi prevrednotenja 131.060 0
12 Kapital in rezerve 68.903 2
Skupaj obveznosti 1.271.761 23.289

Stiki za medije