Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 16 november 2007

20 november 2007

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 16 november 2007 motsvarade minskningen på 53 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljningen av guld av en centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004) och ett nettoköp av guldmynt av en annan centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 142,1 miljarder EUR som följd av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) minskade med 1,4 miljarder EUR till 95,1 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,5  miljarder EUR till 640,6 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 0,4 miljarder EUR till 45,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 23 miljarder EUR till 447,7 miljarder EUR. Onsdagen den 14 november 2007 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 160 miljarder EUR och ersattes med en ny på 182 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,9 miljarder EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,2 miljarder EUR, (jämfört med 0,3 miljader EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 24,3 miljarder EUR till 215,1 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 185.420 −53
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 141.545 −1.461
2.1 Fordringar på IMF 9.251 −25
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 132.294 −1.436
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 23.165 −189
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.685 −2.044
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.685 −2.044
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 447.883 22.873
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 182.002 21.999
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 265.005 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 874 873
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 2 1
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 20.106 2.285
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 95.050 −1.441
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.110 0
9 Övriga tillgångar 305.797 3.319
Summa tillgångar 1.271.761 23.289
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 640.622 −1.501
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 215.273 24.185
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 215.070 24.264
2.2 Inlåningsfacilitet 192 −78
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 11 −1
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 170 2
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 53.351 −64
5.1 Offentliga sektorn 45.437 −432
5.2 Övriga skulder 7.914 368
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 27.257 460
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 901 719
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 16.358 −2.437
8.1 Inlåning och övriga skulder 16.358 −2.437
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.398 0
10 Övriga skulder 112.468 1.923
11 Värderegleringskonton 131.060 0
12 Eget kapital 68.903 2
Summa skulder 1.271.761 23.289

Kontakt för media