Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 16. november 2007

20. november 2007

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

16. novembril 2007 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 53 miljoni euro võrra. Selle tingisid eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega) ja eurosüsteemi teise keskpanga sooritatud kuldmüntide ost.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,1 miljardi euro võrra 142,1 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht vähenes 1,4 miljardi euro võrra 95,1 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 1,5 miljardi euro võrra 640,6 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 0,4 miljardi euro võrra 45,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 23 miljardi euro võrra 447,7 miljardi euroni. Kolmapäeval, 14. novembril 2007 möödus 160 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 182 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,9 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,3 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 24,3 miljardi euro võrra 215,1 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 185 420 −53
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 141 545 −1 461
2.1 Nõuded RVFle 9 251 −25
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 132 294 −1 436
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 23 165 −189
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 15 685 −2 044
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 685 −2 044
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 447 883 22 873
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 182 002 21 999
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 265 005 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 874 873
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 2 1
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 20 106 2 285
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 95 050 −1 441
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 110 0
9 Muud varad 305 797 3 319
Varad kokku 1 271 761 23 289
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 640 622 −1 501
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 215 273 24 185
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 215 070 24 264
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 192 −78
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 11 −1
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 170 2
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 53 351 −64
5.1 Valitsussektor 45 437 −432
5.2 Muud kohustused 7 914 368
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 27 257 460
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 901 719
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 16 358 −2 437
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 16 358 −2 437
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 398 0
10 Muud kohustused 112 468 1 923
11 Ümberhindluskontod 131 060 0
12 Kapital ja reservid 68 903 2
Kohustused kokku 1 271 761 23 289

Kontaktandmed